اخبار > اصلاحیه شرایط برگزاری مناقصه محدود خرید پهنای باند اینترنت به میزان600 Mbpsچهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧ :: ١٣:٢٣

اصلاحیه شرایط برگزاری مناقصه محدود خرید پهنای باند اینترنت به میزان600 Mbps

دانشگاه یاسوج نظر به خرید بخشی از پهنای باند اینترنت مورد نیاز خود به میزان 600 Mbps بصورت ماهیانه، از طریق برگزاری مناقصه محدود دارد.

اصلاحیه شرایط برگزاری مناقصه محدود خرید پهنای باند اینترنت به میزان600 Mbps

اصلاحیه شرایط برگزاری مناقصه محدود خرید پهنای باند اینترنت به میزان600 Mbps   

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور نظر به خرید بخشی از پهنای باند اینترنت مورد نیاز خود به میزان 600 Mbps بصورت ماهیانه، با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه محدود دارد.

عنوان مناقصه: خرید بخشی از پهنای باند اینترنت مورد نیاز دانشگاه به میزان 600 Mbps

محل اجرای کار: یاسوج- دانشگاه یاسوج

کارفرما: دانشگاه یاسوج

دستگاه نظارت: مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاه یاسوج

لذا از شرکت­های واجد صلاحیت (FCP, ServCo) در این زمینه جهت شرکت در این مناقصه دعوت می­گردد از روز ­شنبه مورخ 1397/09/17 تا ساعت 10روز شنبه مورخ 1397/10/01اسناد و مدارک مناقصه را به آدرس یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه یاسوج، دفتر معاونت اداری و مالی (جناب آقای فرهاد کریمی)، کد پستی 7591874934 و شماره تلفن 07431001200، ارسال نمایند.

1- متقاضیان می­بایست مبلغ 500.000.000 ریال (پانصد میلیون ریال) ضمانت­نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، ارائه نمایند.

2- پهنای باند درخواستی بصورت اختصاصی می­باشد.

3- پهنای باند درخواستی متقارن می­باشد.

4- نقطه تحویل پهنای باند به دانشگاه، ساختمان مدیریت دانشگاه و یا ساختمان شماره یک دانشکده فنی و مهندسی می­باشد.

5- در صورت انتقال بر بستر فیبر، تمامی هزینه­های انتقال بر عهده پیمانکار می­باشد.

6- در صورت انتقال بر بستر بیسیم، تهیه و نصب تجهیزات استاندارد مایکروویو بر عهده پیمانکار می­باشد.

7- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان ساعت 13 روز شنبه مورخ 1397/10/01در دفتر معاونت اداری و مالی می­باشد.                      

8- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مفاد آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار می­باشد.

9- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی­شود.

10- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­­ها و موسسات آموزش عالی کشور می­باشد.

11- کلیه کسورات قانونی (بیمه، مالیات و ... ) بر عهده پیمانکار می­باشد.

12- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما می­باشد.

13- متقاضیان بایستی به صورت کتبی اعلام نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1377 نمی­باشند.

14- شرایط تکمیل پاکات مناقصه به ترتیب ذیل می­باشد:

پاکت الف- ضمانت­نامه شرکت در مناقصه

پاکت ب- حاوی مستندات و موئد توانمندی­های کاری و تخصصی مناقصه­گر و سوابق مربوطه و اسناد و قبول پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه­گر با مهر اصل و امضای متقاضی و مناقصه­گزار

پاکت ج نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه ­گر با ذکر قیمت پیشنهادی به ریال (با عدد و حروف و بدون خط خوردگی) با اصل مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی    

مناقصه­ گر:

مهر و امضاء: