اخبار > آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای دیوار محوطه دانشکده نفت و گاز گچسارانسه شنبه ٢١ شهريور ١٣٩٦ :: ١٠:٠٧

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای دیوار محوطه دانشکده نفت و گاز گچساران

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای دیوار محوطه دانشکده نفت و گاز گچساران

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای دیوار محوطه دانشکده نفت و گاز گچساران

 

 

  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه اجرای دیوار محوطه دانشکده نفت و گاز گچساران با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

1- متراژ تقریبی دیوار محوطه 912 متر طول

2- برآورد تقریبی 5.630.000.000( پنج میلیارد و ششصد و سی میلیون) ریال

3- محل تأمین اعتبار از طرحهای عمرانی دانشگاه یاسوج و کلیه پرداخت‌ها در قالب اسناد خزانه اسلامی پرداخت ها صورت می‌گیرد.

4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500.000.000 ( پانصد میلیون  )ریال می‌باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

5- مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت سه ماه شمسی

6- محل اجرای پروژه : سایت دانشکده نفت و گاز گچساران

7- پیمان به صورت اجرای کارهای محوطه به صورت فهرست بهای براساس فهرست بهای ابنیه سال 1396  

8- اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 5 ابنیه که حداقل سابقه اجرای دو پروژه بالای 5 میلیارد ریال داشته باشد دعوت می‌گردد از روز دو شنبه مورخ1396/6/20تا آخر وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1396/6/27 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500.000(پانصد هزار ) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها (فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز سه شنبه مورخ1396/6/28 لغایت پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1396/7/10 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

پاکت الف : حاوی ضمانت نامه معتبر  بانکی به مبلغ 500.000.00 (پانصد میلیون ریال )

پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی و آنالیز و ساختار شکست

لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته ولاک ومهر شده ارایه گردد.

 سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد: 

1- تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز سه شنبه مورخ 1396/7/11  ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند 

2-  هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- به پیشنهادهای مخدوش ویا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

4- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور می باشد.

5- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کار فرما می باشد.

6- مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران ، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها(آقای کریمی) 

                                                      

                                                    ((معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج))