اخبار > مزایده خدمات چاپ تکثیر دانشکده­ های علوم انسانی – کشاورزی - علوم پایه و فنی و مهندسیسه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ :: ٠٩:٤٨

مزایده خدمات چاپ تکثیر دانشکده­ های علوم انسانی – کشاورزی - علوم پایه و فنی و مهندسی

مزایده خدمات چاپ تکثیر دانشکده­ های علوم انسانی – کشاورزی - علوم پایه و فنی و مهندسی

مزایده خدمات چاپ تکثیر دانشکده­ های علوم انسانی –  کشاورزی - علوم پایه و فنی و مهندسی

 

دانشگاه یاسوج در نظر دارد امور خدمات چاپ و تکثیر دانشکده­های یاد شده را بصورت مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می­توانند از تاریخ 96/7/11 لغایت 96/7/18 قیمت پیشنهادی خود را بصورت مکتوب و در پاکت لاک مهر شده به آدرس خیابان پاسداران سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج طبقه دوم معاونت اداری مالی تحویل نمایند و رسید دریافت نمایند.

1-  مبلغ 500.000 ریال به حساب درآمد اختصاصی به شماره 7875940264 نزذ بانک تجارت شعبه دانشگاه جهت شرکت در مزایده واریز گردد.

2-    قیمت پایه برای هر دانشکده مبلغ 10.000.000 ریال می­باشد.

3-    کلیه دستگاه­های کپی باید صحیح و سالم باشند.

4-    قیمت کپی برای دانشجویان در کاغذ A4یک رو 650 ریال و در کاغذ A4دورو 850 ریال می­باشد.

5-    کلیه هزینه­ ها بعهده برنده مزاید می­باشد.

6-  در صورت برنده شدن مبلغ 20% قیمت پیشنهادی ضمانت­نامه معتبر بانکی جهت حسن انجام کار باید ارائه گردد.

 

    

 

   معاونت اداری و مالی دانشگاه