اخبار > مزایده بازارچه مرکزی واقع در سایت دانشگاه یاسوجيکشنبه ٨ بهمن ١٣٩٦ :: ١٣:٣٦

مزایده بازارچه مرکزی واقع در سایت دانشگاه یاسوج

مزایده بازارچه مرکزی واقع در سایت دانشگاه یاسوج

مزایده بازارچه مرکزی واقع در سایت دانشگاه یاسوج

دانشگاه ياسوج در نظر داردغرفه بازارچه مركزي واقع در سايت دانشگاه را از طريق مزايده به صورت جداگانه به واجدين شرايط واگذار نمايد.لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 1396/11/9لغايت1396/11/14قيمت پيشنهادي خود را در پاكت لاك مهر شده به آدرس ياسوج  خيايان پاسداران ساختمان مركزي دانشگاه دفتر معاونت اداري مالي  تحويل و رسيد دريافت نمايند.                                                                                                                                                                                               

1-نوع خدمات درغرفه  ها شامل آرايشگاه مردانه،لوازم التحرير،تاكسي تلفني؛ميوه فروشي،كافي شاپ،فست فود ، سوپر ماركت،خشك شويي،خدمات موبايل،پلاسكو و عطر فروشي مي باشد.

2-قيمت اجاره ماهيانه براي هر بوفه بصورت ثابت مبلغ 5.000.000 ريال مي باشد كه براي سه ماه تابستان كه دانشگاه تعطيل مي باشد اين مبلغ  از برنده مزايده دريافت نمي شود. در ضمن در صورت ارائه خدمات و كالاي مناسب و رضايت دانشگاه از نحوه كاركرد ، امكان تخفيف نيز وجود دارد. و نظارت بر حسن انجام كار برندگاه بر عهده حوزه معاونت دانشجويي مي باشد.

3- تهيه كليه تجهيزات بوفه و غرفه ها  به عهده برنده مزايده مي باشد.

4-جهت تضمين شركت در مزايده بايد بيست و پنج ميليون ريال سفته بانكي در وجه دانشگاه در پاكت الف قرار داده شود و در صورت تاخير يك هفته اي در تجهيز و راه اندازي غرفه ها از تاريخ اعلام برنده مزايده و نيز تخلف از طرف برنده مزايده از طرف دانشگاه ضبط ميگردد.

5-پيشنهاد دهندگان بايد قيمت پيشنهادي خود را بر اساس ميزان درصد تخفيف نسبت به قيمت روي جلد كالا و يا قيمت مصوب صنف مربوطه ارائه نمايد.

6- داشتن و اخذ پروانه كسب و مجوز بهداشت الزامي است.

7-شركت كنندگان در مزايده مي بايست گزارش توجيهي قيمت پيشنهادي خود را همراه با مدارك و مستندات لازم ارائه دهند و كميسيون باز گشايي پاكات با توجه به توانايي مالي و مديريتي افراد و نيز برنامه كاري و گزارش توجيهي قيمت در رد يا پذيرش قيمت ها مختارمي باشد.

تداركات دانشگاه در صورت صرفه و صلاح دانشگاه، خريدها و خدمات مورد نياز خود را از غرفه هاي تهيه نمايد.

مدارك در دو پاكت به شرح ذيل قرار داده شود.

پاكت الف) سفته تضمين شركت در مزايده به همراه مدارك و مستندات مربوط به توانايي مالي و تجربه كاري

ب)قيمت  پيشنهادي(ميزان درصد تخفيف نسبت به قيمت روي جلد كالا و يا قيمت مصوب صنف مربوطه) و گزارش توجيهي قيمت پيشنهادي