اخبار > اولین احکام توسط دکتر احمد عریان سرپرست محترم دانشگاه صادر شدشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٦ :: ٠٨:٤٢

اولین احکام توسط دکتر احمد عریان سرپرست محترم دانشگاه صادر شد

اولین احکام توسط دکتر احمد عریان سرپرست محترم دانشگاه صادر شد

اولین احکام توسط دکتر احمد عریان سرپرست محترم دانشگاه صادر شد

اولین احکام توسط دکتر احمد عریان سرپرست محترم دانشگاه صادر شد

باستناد این احکام آقای دکتر علی ایلون کشکولی به سمت  مشاور رئیس و سرپرست حوزه ریاست منصوب شد و همچنین آقای سید حاجت موسوی به سمت سرپرست روابط عمومی و تشریفات دانشگاه منصوب گردید.

در این ابلاغ‌ها آمده است امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از همه ارکان دانشگاه نسبت به حسن انجام وظایف و مأموریت‌های محوله تلاش نموده و موفق باشید.