اخبار > فراخوان مناقصه خرید، نصب و راه اندازی چیلردانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج- تیرماه 1399دوشنبه ٢ تير ١٣٩٩ :: ٠٩:٤٧

فراخوان مناقصه خرید، نصب و راه اندازی چیلردانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج- تیرماه 1399

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه خرید، نصب و راه اندازی چیلر دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

فراخوان مناقصه خرید، نصب و راه اندازی چیلردانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج- تیرماه 1399

فراخوان مناقصه خرید، نصب و راه اندازی چیلردانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج- تیرماه 1399
دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه خرید، نصب و راه اندازی چیلر
دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد. تاریخ انتشار در سامانه روز یکشنبه مورخ
1399/04/01 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 1399/04/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 12 روز چهارشنبه تاریخ 1399/04/18
 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز شنبه مورخ 1399/04/24
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، و حوزه فنی: (مدیریت طرحهای عمرانی 07431001120 و 07431001121)، کد پستی
7591874934