دوشنبه ٦ بهمن ١٣٩٩ :: ١٣:٢٤

آگهی فرخوان واگذاری مناقصه خدمات عمومی سال 1400 دانشگاه یاسوج، مناقصه خدمات عمومی سال 1400 دانشکده نفت و گازگچساران و دانشکده صنعت و معدن، مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1400 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام، مناقصه امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) سال 1400 دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصات عمومی فوق­ الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

آگهی فرخوان واگذاری مناقصه خدمات عمومی سال 1400  دانشگاه یاسوج، مناقصه خدمات عمومی سال 1400  دانشکده نفت و گازگچساران و دانشکده صنعت و معدن،  مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1400  دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام،  مناقصه امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) سال 1400 دانشگاه یاسوج

 

آگهی فرخوان واگذاری مناقصه خدمات عمومی سال 1400  دانشگاه یاسوج، مناقصه خدمات عمومی سال 1400  دانشکده نفت و گازگچساران و دانشکده صنعت و معدن،  مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1400  دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام،  مناقصه امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) سال 1400 دانشگاه یاسوج

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصات عمومی فوق­ الذکر را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

      تاریخ انتشار در سامانه روز یکشنبه مورخ 1399/11/05

 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت  9   روز یکشنبه مورخ 1399/11/12

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 9 روز شنبه تاريخ 1399/11/25

زمانن بازگشایی پاکت­ها: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1399/11/25