هزینه صدور یک عدد کارت الکترونیکی استخر به شرح زیر می باشد.

1- کارکنان دانشگاه یاسوج            250.000       ریال

2- دانشجویان دانشگاه یاسوج        250.000     ریال

3- متقاضیان سانس آزاد               300.000     ریال