اخبار > آگهی فروش اموال از رده خارج دانشگاه یاسوجشنبه ١٩ دی ١٣٩٤ :: ٠٨:٠٨

آگهی فروش اموال از رده خارج دانشگاه یاسوج

آگهی مزایده عمومی اموال از رده خارج دانشگاه یاسوج

آگهی فروش اموال از رده خارج دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد تعدادی از ملزومات اداری خارج از رده خود را برابر مقررات و ضوابط آئین نامه معاملاتی دانشگاهی بصورت مزایده بفروش برساند. متقاضیان می توانند به مدت 10 روز کاری از تاریخ 94/10/20 لغایت 94/10/30 از ساعت 7:30 لغایت 15 عصر جهت بازدید و دریافت اسناد به اداره کل اموال به آدرس یاسوج - خیابان ارتش - سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج، ساختمان شماره 2 مراجعه و بعد از بازدید، قیمت پیشنهادی خود و مبلغ 10% قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی را در پاکات مهر و موم شده تحویل دفتر معاونت اداری و مالی در ساختمان شماره 2 تحویل داده و رسید دریافت دارند. تاریخ بازگشایی پاکات 94/11/3 راس ساعت 14 می باشد. به پیشنهادهای که فاقد ضمانت نامه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.