اخبار > آگهی مزایده فروش خودرو دانشگاه یاسوج(فروردین 95)يکشنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٥ :: ١١:٤٦

آگهی مزایده فروش خودرو دانشگاه یاسوج(فروردین 95)

آگهی مزایده فروش خودرو دانشگاه یاسوج(فروردین 95)

آگهی مزایده فروش خودرو دانشگاه یاسوج(فروردین 95)

مزایده فروش خودرو دانشگاه یاسوج

شرایط مزایده،

1.         تعداد خودرو قابل فروش 1 دستگاه به شرح ذيل :

 

رديف

نوع خودرو

رنگ

مدل

شماره شاسی

شماره انتظامی

1

پژو - پارس

 بژ- متالیک

1382

81801365

49 - 352 الف 12

 

2.         مزايده گزار:  دانشگاه یاسوج

3.        جهت بازدید از خودرو در وقت اداری: یاسوج خیابان دانشگاه - دانشگاه یاسوج بلوار معرفت دانشگاه ضلع جنوبی دانشکده کشاورزی مسئول امور نقلیه آقای نجفی (تماس 09171438107)، هماهنگی شود.

4.        ميزان تضمين شركت در مزايده ده میلیون ریال مي باشد كه بايد بصورت تضمین معتبر بانکی بر اساس آیین نامه جدید یا مبلغ فوق به حساب شماره 3019046140 (به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه یاسوج) واریز گردد و ضمانت نامه یا فیش واریزی در پاکت مزایده ارائه گردد.

5.        جهت دريافت شرايط مزايده به سايت دانشگاه به آدرس اینترنتی http://www.yu.ac.ir  یا معاونت اداری و مالی دانشگاه مراجعه فرمائيد.

6.         كليه پيشنهادات صرفاً در ساعات اداري تحويل گردد.

7.        مزايده گزار در قبول يا رد هريك از پيشنهادات اختيار تام داشته و كميسيون مزايده در تعيين برنده مزايده، با رعايت صرفه و صلاح دولت اتخاذ تصميم خواهد نمود.

8.        مهلت ارسال پيشنهادات حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهي (تا تاریخ 8/2/95) مي باشد.

9.         متقاضی در صورت شرکت در مزایده؛ برگ پيشنهاد قيمت، برگ شرایط مزایده همراه با ضمانت نامه در پاکت لاک و موم شده، به آدرس: کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج خیابان پاسدارن - جنب بهزیستی - دانشگاه یاسوج - ساختمان اداری 2 - طبقه اول- معاونت اداری و مالی به کدپستی 7591874934، ارسال یا تحویل نمایند.

10.       در پشت پاكت  پيشنهاد قيمت ، متقاضي مكلف است نام و نشاني و آدرس و تلفن تماس خود را قيد نمايد.

11.       پيشنهادات ناقص، مشروط و مبهم مورد تأييد نبوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12.       كليه هزينه هاي نقل و انتقال، ماليات و عوارض قانوني به عهده برنده مزايده خواهد بود.

13.      كليه پيشنهادات حداكثر 5 روز پس از پايان مهلت ارسال، در كميسيون مزايده بازگشايي و نتايج اعلام خواهد شد.

14.       برنده مزايده ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نتيجه مزايده مي‌بايست براي انجام معامله حاضر شود در غير اينصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد.

15.       برنده مزايده بايد مبلغ خودرو را نقداً به حساب دانشگاه واريز نمايد.

 

اداري و مالي دانشگاه  یاسوج

 

 

« فرم پيشنهاد قيمت مزايده خودرو »

 

اينجانب ............... ....................... فرزند/ شركت ................................ به شماره شناسنامه/ به شماره ثبت ........................ صادره از ................................... متولد سال ........................ کد ملی ......................................................... به نشاني............................................................................................................ با اطلاع كامل از شرايط مزايده  و قبول مفاد آن كه به پيوست فرم پيشنهاد مي باشد متقاضي خريد خودروي سواري ............................. مدل .............................. به شماره انتظامي ..................................... موضوع آگهي مزايده شماره ............................... مورخ ................................. مي‌باشم و پيشنهاد قيمت خود را براساس موارد اعلام شده به

 

 مبلغ ......................................................... ريال (بعدد) ............................................................................................... (بحروف)

 

اعلام مي نمايم.

 

چنانچه پييشنهاد اينجانب  مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم:

1-         ظرف مدت حداكثر ده روز اقدامات لازم جهت واريز وجه و نقل و انتقال اسناد را انجام دهم.

2-        تأييد مي نمايم كليه ضمائم اسناد و مدارك مزايده جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود.

3-        اطلاع كامل دارم كه دستگاه مزايده گزار الزامي براي واگذاري خودرو به هريك از پيشنهادها را ندارد.

 

 

تلفن متقاضی:

 

 

امضاء متقاضي:

تاريخ: