اخبار > آگهي فراخوان مناقصه عمومي نوبت اول امور مربوط به تهیه، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشکده نفت و گاز گچسارانچهارشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٥ :: ٠٩:٥٣
امور مربوط به تهیه، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشکده نفت و گاز گچساران

آگهي فراخوان مناقصه عمومي نوبت اول امور مربوط به تهیه، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشکده نفت و گاز گچساران

امور مربوط به تهیه، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشکده نفت و گاز گچساران

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي نوبت اول امور مربوط به تهیه، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشکده نفت و گاز گچساران

نوبت اول

                                                  

دانشگاه ياسوج در نظر دارد به استناد آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاه و موسسات آموزش عالي کشور امور مربوط به تهیه، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی دانشکده نفت و گاز گچساران را به شرکتها/رستورانهای واجد صلاحیت که مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی باشد واگذار نماید، متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 95/5/27لغایت پنج شنبه 95/06/04با در دست داشتن یک فقره فیش واریزی به مبلغ 200,000 (دویست هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 (درآمدهای اختصاصی دانشگاه یاسوج) نزد بانک تجارت (شعبه دانشگاه یاسوج) جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس یاسوج- خيابان پاسداران - سازمان مركزي دانشگاه - ساختمان شماره 2 دفتر معاونت اداری و مالی (آقای رحمان حسین زاده) مراجعه نمایند و  اسناد و مدارک تکمیل شده را حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 95/06/06تحویل و رسید دریافت نمایند.

سایر  شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

1.        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 150 میلیون ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال)که الزاما بایستی ضمانتنامه معتبر بانکی باشد. (شماره حساب 3019046140 بنام تمرکز وجوه سپرده بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج).

2.        مبلغ برآورد به ازاء پخت و توزيع هر پرس ناهار یا شام به مبلغ 46800 (چهل و شش هزار و هشتصد) ریال - صبحانه برای هر هفته 70000 (هفتاد هزار) ریال می باشد، آمار تقریبی ناهار و شام روزانه حدود 330 نفر و صبحانه برای یک هفته حدود 40 وعده می باشد البته ملاک پرداخت آماری می باشد که یک روز قبل (با توجه به روزهای کارکرد) از طرف معاونت دانشجویی به شرکت اعلام می شود و هزینه ها صرفا به میزان اعلام شده پرداخت می شود.

3.        به پیشنهادات مخدوش یا مشروط مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4.        متقاضيان بايستي پيشنهادهاي خود را در سه پاکت دربسته که به ترتیب شامل: پاکت الف: حاوي مستندات مؤيد توانمنديهاي کاري و تخصصي مناقصه گر و سوابق مربوط - پاکت ب: حاوي اسناد قبول و پذيرش قرارداد مندرج در آگهي فراخوان مناقصه و مستندات عمومي به مهر مناقصه گر. - پاکت ج: نامه رسمي ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قيمت پيشنهادي و ضمانت نامه شرکت در مناقصه تحویل نمایند.

ضمنا کلیه پاکت های بالا در یک پاکت کلی در بسته و  لاک مهر شده ارائه شوند.

5.        تمام امکانات و تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه و همچنین مکان آن از طرف برنده مناقصه تامین می گردد و حداکثر فاصله ی آشپزخانه مورد تایید بهداشت از دانشکده 1000 متر باید باشد..

6.        زمان بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ 95/6/7ساعت 9 صبح دفتر معاون اداری و مالی می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.

7.        دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

8.        مالیات برارزش افزوده بر عهده کارفرما (دانشگاه یاسوج) می باشد .

9.        ارائه گواهی انجام کار مشابه حداقل یک مورد و همچنین گواهی حسن انجام آن کار الزامی می باشد که بایستی در پاکت الف ارائه شوند.

10.    مدت انجام کار از تاریخ  95/6/27 لغایت 96/4/14  می باشد (با توجه به روزهای کارکرد براساس تشخیص دانشگاه).

11.    هزينه چاپ و درج آگهي هاي مربوط به عهدة برندة مناقصه مي باشد.

12.    فراخوان مناقصه همزمان در سايت دانشگاه یاسوج به آدرس www.yu.ac.ir  نيز قابل دسترسي مي باشد.

 

دانشگاه یاسوج