اخبار > آگهی مزایده عمومیيکشنبه ١٤ شهريور ١٣٩٥ :: ١١:٤١

آگهی مزایده عمومی

معاونت اداری و مالی دانشگاه

آگهی مزایده عمومی


 

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها  و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد وسایل اداری و مصرفی از رده خارج خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ،متقاضیان می توانند از تاریخ شنبه 95/6/13 لغایت یکشنبه 95/6/21 با مراجعه حضوری به معاونت اداری و مالی ، حوزه امور مالی به شکل حضوری وسایل مورد نظر را رویت نمایند و سپس پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته و بدون خط خوردگی تا ساعت 14 روز دوشنبه 95/6/22با ذکر مشخصات تحویل و رسید دریافت نمایند

سایر شرایط مزایده به شرح ذیل می باشد:

1-    متقاضیان موظفند مبلغ 10 میلیون ریال ضمانت نامه معتبر بانکی و یا معادل آن فیش واریزی به حساب شماره 3019046140 بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج واریز و به همراه پیشنهاد قیمت به عنوان تضمین شرکت در مزایده در پاکت در بسته ارایه نمایند

2-     به پیشنهادات مخدوش یا مشروط مطلقاً ترتیب اثر داده نمی شود

3-    تاریخ افتتاح پاکات روز سه شنبه مورخ 95/6/23 ساعت 14 دفتر معاونت ادار ی و مالی دانشگاه می باشد

4-    مبلغ پایه دانشگاه برای هر کیلوگرم وسایل مزبور 6.000 (شش هزار) ریال می باشد

5-    متقاضیان موظفند پیشنهاد قیمت خود را به طور واضح با حروف و عدد برای هر کیلو گرم مکتوب ارایه نمایند

6-    به پیشنهادهایی که بعد از مهلت قانونی تعیین شده ارایه شوند ترتیب اثر داه نمی شود

7-    اعضاء کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند

8-    برنده مزایده مکلف است با اعلام دانشگاه حداکثر ظرف مدت سه روزکاری ضمن واریز مبلغ کامل بدهی خود به حساب شماره 3019046140 بنام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج و ضمن هماهنگی با واحدهای ذیربط در دانشگاه با طی مراحل قانونی نسبت به خروج وسایل مزایده ای اقدام نمایند

 

 

 

 

معاونت اداری و مالی دانشگاه