اخبار > آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای احداث اسکلت ساختمان دانشکده فنی و مهندسیچهارشنبه ١٤ مهر ١٣٩٥ :: ١٥:٢٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای احداث اسکلت ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای احداث ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای احداث اسکلت ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

                                            آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

 

  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه احداث اسکلت ساختمان دانشکده فنی ومهندسی را در شهر یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

1-      متراژ تقریبی ساختمان 12.500 متر مربع شامل فونداسیون (3200متر مربع)، اسکلت بتنی در شش طبقه و ساخت پل دو طبقه ورودی به ساختمان

2-      برآورد تقریبی 57.537.874.302 (پنجاه وهفت میلیاردوپانصدوسی و هفت میلیون وهشتصدو هفتادو چهار هزارو سیصدو دو) ریال

3-      سیستم سقف دال بتنی پیش تنیده

4-      محل تأمین اعتبار از طرحهای عمرانی دانشگاه یاسوج

5-      مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5.500.000.000 ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

6-      مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت نه ماه شمسی

7-      محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

8-      پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به طور سر جمع (مقطوع) و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1395 (بخشنامه 100/6405 مورخ 89/2/4 موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

9-      اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 3در رشته ابنیه و 5 در رشته تأسیسات دعوت می گردد از روز شنبه مورخ 95/7/17 تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/7/26 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ1.200.000(یک میلیون و دویست هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها آقای میلاد یوسفی مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز سه شنبه مورخ 95/7/27 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/8/5 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

·          پاکت الف : حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

·         پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر

·         پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه سپرده شرکت در مناقصه

   لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته و لاک و مهر شده ارایه گردد.

 سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

1-      تعیین برنده مناقصه طبق دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(شماره 94/158764 مورخ 94/7/13)خواهد بود.

2-      تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز شنبه مورخ 95/8/8 ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.

3-      هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

4-      به پیشنهادهای مخدوش ویا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

5-      شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور میباشد.

6-      مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کار فرما میباشد.

7-      مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران، تپه دانشگاه ، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها(آقای یوسفی) 

                                                      

 

                                                               ((معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج))