اخبار > آگهی مناقصه پروژه تکمیل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوجدوشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٥ :: ١٣:١٧

آگهی مناقصه پروژه تکمیل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه پروژه تکمیل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه پروژه تکمیل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه تکمیل دانشکده منابع طبیعی را در شهر یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

1-متراژ تقریبی ساختمان 11.000 متر مربع

2-برآورد تقریبی 39.000.000.000 (سی و نه میلیارد ) ریال

3-پروژه تکمیل دانشکده منابع طبیعی شامل اتمام کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی بجز موتور خانه و سالن آمفی تئاتر

4-محل تأمین اعتبار از طرحهای عمرانی دانشگاه یاسوج

5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3.900.000.000 (سه میلیارد و نهصد میلیون ) ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

6-مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت چهار ماه شمسی

7-محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

8- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به طور سر جمع (مقطوع) و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1395 (بخشنامه 100/6405 مورخ 89/2/4  موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

9-اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 4در رشته ابنیه و 4 در رشته تأسیسات دعوت می گردد از روز چهار شنبه مورخ 95/7/28تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 95/8/8/با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ400.000(چهارصد هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها  مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز یک شنبه مورخ 95/8/9 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/8/19 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

·پاکت الف : حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

·پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر

·پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه سپرده شرکت در مناقصه

لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته و لاک و مهر شده ارایه گردد.

سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

-تعیین برنده مناقصه طبق دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(شماره 94/158764 مورخ 94/7/13)خواهد بود.

-تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز شنبه مورخ 95/8/22ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.

-هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

-به پیشنهادهای مخدوش ویا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور میباشد.

-مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کار فرما میباشد.

-مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران،  سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها 

 

 ((معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج))