اخبار > آگهی مناقصه تکمیل سقف سازمان مرکزی دانشگاهشنبه ٨ آبان ١٣٩٥ :: ١٢:٢١

آگهی مناقصه تکمیل سقف سازمان مرکزی دانشگاه

آگهی مناقصه تکمیل سقف سازمان مرکزی دانشگاه

آگهی مناقصه تکمیل سقف  سازمان مرکزی دانشگاه

دعوتنامه شرکت در مناقصه تکمیل سقف تیرچه بلوک سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج

به شرکت:          ..................................

نشانی  ...........................................................................................................

از:  دانشگاه یاسوج

موضوع:  دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله­ای

 1- موضوع مناقصه:  تکمیل سقف تیرچه بلوک سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج

مهندسی دانشگاه یاسوج با زیربنایی حدود 4200 مترمربع واقع در شهرستان یاسوج استان کهگيلویه

و بویراحمد

 2- مناقصه گران باید واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) و دارای پایه حداقل 5 در رشته ابنیه باشند.

3-شرح مختصري ازمشخصات کار:

- شامل تکیل سقف ساختمان:

سقف تیر چه بلوک طبقه همکف تکمیل شده است (حدود 1048 متر مربع از زیر بنای ساختمان مسقف می باشد) پیمانکار باید سقف تیرچه بلوک سایر طبقات که در حدود 3170 متر مربع میباشد را اجرا کند. در ضمن بلوکها از نوع بلوک بتنی سبک با پوکه معدنی مورد تایید کارفرما باشد.

اجراي کامل عمليات مطابق با نقشه هاي مصوب و ابلاغی، مشخصات فنی منضم به پيمان ابلاغی و کليه ضوابط مربوطه مندرج در مباحث مقررات ملی ساختمان، نشریات و بخشنامه هاي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري.

4- محل اجراي کار: کهگيلویه و بویر احمد - سایت دانشگاه یاسوج

5-مبلغ برآوردکار  3748904352  (سه میلیارد و هفتصد و چهل و هشت میلیون و نهصد و چهار هزار و سیصد و پنجاه و دو) ریال ) فهرست بهاي پایه سال - 1395 بخشنامه سرجمع(

6- مدت اجراي کار:  مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت دو ماه شمسی می­باشد

7- کارفرما: دانشگاه یاسوج

8- مناقصه گزار: دانشگاه یاسوج

9- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  500000000 ریال(پانصد میلیون ریال)  است که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی در پاکت "ج" به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی حداقل سه ماه از تاریخ افتتاح پيشنهادها باشد .

10- اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري در روزهاي چهارشنبه مورخ 95/7/28 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/8/16 به فروش می رسد. هزینه اسناد مناقصه 300.000(سیصد هزار) ریال ميباشد، این مبلغ به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج واریز شود. لازم به تذکر است که اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحویل خواهد شد.

11-  نشانی محل فروش اسناد مناقصه:

یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان  مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها

12- چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه مایل به مشارکت در آن نيستيد، مراتب را تا آخر وقت اداري -

شنبه مورخ 95/8/12  به واحد قراردادها اطلاع دهيد.

13- مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

پاکت الف : حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوطه

پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه

پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر با ذکر قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه سپرده شرکت در مناقصه

لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته و لاک و مهر شده ارایه گردد.

14- آخرین مهلت تسليم پيشنهادها: آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 95/8/26

15- نشانی محل تسليم پيشنهادها: یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها

16-  پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به طور سر جمع (مقطوع) و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1395 (بخشنامه 6405/100مورخ 89/2/4 موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

16-  اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

17- تعیین برنده مناقصه طبق دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(شماره 94/158764 مورخ 94/7/13)خواهد بود. لازم به ذکر است قبل از بازگشایی پاکات، کمیسیون مناقصه می­تواند شرط یا شروطی را برای تعیین دامنه قیمت متناسب اعمال کند.

18- تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز شنبه  مورخ 95/8/29 ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.

19- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

20- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور میباشد.

21- مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کار فرما میباشد.

22- هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.