اخبار > آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل دانشکده منابع طبیعی(آبان 95)شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٥ :: ١٤:١٥

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل دانشکده منابع طبیعی(آبان 95)

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه تکمیل دانشکده منابع طبیعی را در شهر یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله­ای واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل دانشکده منابع طبیعی(آبان 95)

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل دانشکده منابع طبیعی

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه تکمیل دانشکده منابع طبیعی را در شهر یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله­ای واگذار نماید.

1-متراژ تقریبی ساختمان 11.000 متر مربع

2-برآورد تقریبی 39.000.000.000 (سی و نه میلیارد ) ریال

3-پروژه تکمیل دانشکده منابع طبیعی شامل اتمام کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی بجز موتور خانه و سالن آمفی تئاتر

4-محل تأمین اعتبار از طرحهای عمرانی دانشگاه یاسوج

5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3.900.000.000 (سه میلیارد و نهصد میلیون ) ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

6-مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت چهار ماه شمسی

7-محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

8- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به طور سر جمع (مقطوع) و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1395 (بخشنامه 100/6405 مورخ 89/2/4  موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

9-اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 3 در رشته ابنیه و 5 در رشته تأسیسات دعوت می گردد از روز یک شنبه مورخ 95/8/23تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/8/26 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 400.000(چهارصد هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها  مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز پنج شنبه مورخ 95/8/27 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/9/6 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

·پاکت الف : حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

·پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر

·پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه سپرده شرکت در مناقصه

لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته و لاک و مهر شده ارایه گردد.

سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

-تعیین برنده مناقصه طبق دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(شماره 158764/94 مورخ 94/7/13)خواهد بود

-تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روزیکشنبه مورخ 95/9/7 ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.

-هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

-به پیشنهادهای مخدوش ویا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور میباشد.

-مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کار فرما میباشد.

-مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها 

(معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج)