اخبار > آگهی مناقصه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان اداری، پارکینگ سلف مرکزی و جاده های دسترسی به خوابگاه‌های دانشگاه یاسوجيکشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ :: ٠٩:٢٣

آگهی مناقصه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان اداری، پارکینگ سلف مرکزی و جاده های دسترسی به خوابگاه‌های دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان اداری، پارکینگ سلف مرکزی و جاده های دسترسی به خوابگاه‌های دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان اداری، پارکینگ سلف مرکزی و جاده های دسترسی به خوابگاه‌های دانشگاه یاسوج

دعوتنامه شرکت در مناقصه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان اداری، پارکینگ سلف مرکزی و جاده های دسترسی به خوابگاه‌های دانشگاه یاسوج

به شرکت:          ..................................

نشانی  ...........................................................................................................

از:  دانشگاه یاسوج

موضوع:  دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله­ای

 1- موضوع مناقصه: اجرای آسفالت سلف مرکزی و جاده‌های دسترسی به خوابگاه‌های دانشگاه یاسوج

اجرای آسفالت با سطح حدود 7268 مترمربع واقع در شهرستان یاسوج استان کهگيلویه و بویراحمد

 2- مناقصه گران باید واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) و دارای پایه حداقل 5 در رشته راه و باند باشند. در ضمن شرکت باید حداقل دو پروژه تکمیل شده با مبلغ 1500000000 (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) در 5 سال گذشته داشته باشد و مستندات لازم را ارایه دهد.

3-شرح مختصري ازمشخصات کار:

- اجرای آسفالت مسیر دسترسی خوابگاه‌های دخترانه آذر و دی به فروردین (حدود 6638/973 مترمربع می‌باشد)

- اجرای آسفالت پارکینگ سلف مرکزی (حدود 628/672 مترمربع می باشد)

در ضمن پیمانکار می بایست طرح اختلاط بتن آسفالتی را به استناد تاییدیه آزمایشگاه مورد تایید کارفرما ارایه دهد. شایسته است پیمانکار آنالیز قیمت پروژه را ارایه دهد.  

اجراي کامل عمليات مطابق با نقشه هاي مصوب و ابلاغی، مشخصات فنی منضم به پيمان ابلاغی و کليه ضوابط مربوطه مندرج در مباحث مقررات ملی ساختمان، نشریات و بخشنامه هاي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري.

4- محل اجراي کار: کهگيلویه و بویر احمد - سایت دانشگاه یاسوج

5-مبلغ برآوردکار 1.708.978.664 (یک میلیارد و هفتصد و هشت میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار و ششصد و شصت و چهار ) ریال ) فهرست بهاي پایه راه و باند سال 1395 کار به صورت فهرست بهایی)

6- مدت اجراي کار:  مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت یک ماه شمسی می­باشد

7- کارفرما: دانشگاه یاسوج

8- مناقصه گزار: دانشگاه یاسوج

9- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  200.000.000ریال(دویست و میلیون ریال) است که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی در پاکت "ج" به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی حداقل سه ماه از تاریخ افتتاح پيشنهادها باشد .

10- اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري در روزهاي یکشنبه مورخ 95/9/21 تا آخر وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 95/10/01 به فروش می رسد. هزینه اسناد مناقصه 300.000 (سیصد هزار) ریال ميباشد، این مبلغ به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج واریز شود. لازم به تذکر است که اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحویل خواهد شد.

11-  نشانی محل فروش اسناد مناقصه:

یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان  مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها

12- چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه مایل به مشارکت در آن نيستيد، مراتب را تا آخر وقت اداري -

شنبه مورخ 95/10/11  به واحد قراردادها اطلاع دهيد.

13- مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

پاکت الف : حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوطه

پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه

پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر با ذکر قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه سپرده شرکت در مناقصه

لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته و لاک و مهر شده ارایه گردد.

14- آخرین مهلت تسليم پيشنهادها: آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 95/10/12

15- نشانی محل تسليم پيشنهادها: یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها

16-  پیمان به صورت اجرای کارهای فهرست بهای و براساس فهرست بهای راه و باند سال 1395 می باشد.

17-  اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

18- تعیین برنده مناقصه طبق دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(شماره 94/158764 مورخ 94/7/13)خواهد بود. لازم به ذکر است قبل از بازگشایی پاکات، کمیسیون مناقصه می­تواند شرط یا شروطی را برای تعیین دامنه قیمت متناسب اعمال کند.

18- تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز دوشنبه  مورخ 95/10/13 ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.

19- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

20- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور میباشد.

21- مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کار فرما میباشد.

22- هزینه‌های چاپ و آگهی‌های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.