اخبار > آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث سازه بتنی مجموعه ورزشی دانشگاه یاسوجچهارشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٦ :: ٠٨:٥٩

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث سازه بتنی مجموعه ورزشی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث سازه بتنی مجموعه ورزشی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث سازه بتنی مجموعه  ورزشی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه احداث سازه بتنی مجموعه ورزشی دانشگاه یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

1-متراژ تقریبی ساختمان 1400متر مربع

2-برآورد تقریبی 9.439.038.989 (نه میلیارد و چهارصد و سی نه میلیون و یس و هشت هزار و نهصد و هشتاد و نه ) ریال

4-محل تأمین اعتبار از محل اعتبار های دانشگاه یاسوج

5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900.000.000(نهصد میليون ) ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

6-مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت دو ماه شمسی

7-محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

8- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به طور سر جمع (مقطوع) و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1396 (بخشنامه 100/6405 مورخ 89/2/4  موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

9-اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 5 در رشته ابنیه که حداقل دارایی سابقه اجرای 3 ساختمان اسکلت بتنی با متراژ بالای 1400متر مربع باشد دعوت می گردد از روز چهارشنبه مورخ96/2/13تا آخر وقت اداری روز چهار شنبه مورخ96/2/20 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ500.000(پانصد هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها(آقای کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز پنچ شنبه مورخ 96/2/21 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/2/30مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

·پاکت الف : حاوی ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ900.000.000 (نهصد میلیون)ریال

·پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر

·پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی

لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته و لاک و مهر شده ارایه گردد.

سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

-تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز یکشنبه مورخ96/2/31ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.

-هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

-به پیشنهادهای مخدوش ویا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور میباشد.

-مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کار فرما میباشد.

-مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران،  سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها 

 

 ((معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج))