اخبار > آگهی مناقصه احداث چمن و پیست دومیدانی دانشگاه یاسوجيکشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٦ :: ١٠:٠٨

آگهی مناقصه احداث چمن و پیست دومیدانی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث اجرای زیر سازی و آماده سازی برای چمن ورزشی و پیست دومیدانی اطراف چمن ورزشی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه احداث چمن و پیست دومیدانی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه احداث اجرای زیر سازی و آماده سازی برای چمن ورزشی و پیست دومیدانی اطراف چمن ورزشی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه اجرای زیر سازی و آماده سازی برای چمن ورزشی و پیست دو میدانی اطراف چمن ورزشی دانشگاه یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

1-      مساحت کل تقریبی 10366 متر مربع

2-      مساحت تقریبی اجرای زیر سازی چمن طبیعی : 7505 متر مربع

3-      برآورد پروژه 3.100.000.000 می باشد.

4-      مساحت تقریبی اجرای زیر سازی پیست دو میدانی : 2861 متر مربع

5-      محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات دانشگاه صورت می گیرد.

6-      مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 300.000.000(سیصد میلیون )ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

7-      مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت دو  ماه شمسی

8-      محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

9-      پیمان به صورت اجرای کارهای فهرست بهای و براساس فهرست بهای سال 1396 (پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت فهرست بهای منظم به پیمان ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

10-      اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 5 در رشته ابنیه که حداقل 8000 هزار متر مربع محوطه سازی کار کرده باشد دعوت می گردد از روز یکشنبه مورخ 1396/2/17 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1396/2/24  با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها (فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز دوشنبه مورخ 1396/2/25 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/3/6 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

·پاکت الف : حاوی ضمانت نامه معتبر  بانکی

·پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

·پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی

   لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته و لاک و مهر شده ارایه گردد.

 سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

1-      1- تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روزیکشنبه مورخ 1396/3/7 ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند

2- هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

4- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور می‌باشد.

5- مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کار فرما میباشد. که در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار قابل پرداخت می باشد.

6- مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران ، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها(آقای کریمی)