اخبار > آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پارکنیگ و انبار زیر زمینیچهارشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٦ :: ١٠:٤٥

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پارکنیگ و انبار زیر زمینی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پارکنیگ و انبار زیر زمینی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پارکنیگ و انبار زیر زمینی

 

  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه احداث پارکنیگ و انبار زیر زمینی را در شهر یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

1-    متراژ تقریبی پارکینگ و انبار زیر زمینی 8800 متر مربع

2-    برآورد تقریبی 40.000.000.000 (چهل میلیارد) ریال می باشد

3-    محل تأمین اعتبار از طرحهای عمرانی دانشگاه یاسوج و پرداخت ها در قالب اسناد خزانه اسلامی صورت می گیرد

4-    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3.900.000.000(سه میلیاد و نهصد میلیون)  ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

5-    مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت 10 ماه شمسی

6-    محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

7-    پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به طور سر جمع (مقطوع) و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1396 (بخشنامه 100/6405 مورخ 89/2/4 موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

8-    اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 3در رشته ابنیه دعوت می گردد از روز  چهارشنبه مورخ 96/2/27 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1396/3/7 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ1.000.000(یک میلیون) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها آقای فرهاد کریمی مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز دو شنبه مورخ  3/8/ 1396 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396/3/17 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

·        پاکت الف : حاوی ضمانت نامه معتبر بانکی

·       پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر و حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

·       پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی

   لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته ولاک ومهر شده ارایه گردد.

 سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

1-    تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز شنبه مورخ 1396/3/20 ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.

2-    هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

3-    به پیشنهادهای مخدوش ویا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

4-    شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور می باشد.

5-    مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کار فرما می باشد.

6-    کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

7-    مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران، تپه دانشگاه ، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها(آقای کریمی) 

                                                      

                      ((معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج))