اخبار > آگهی مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوجيکشنبه ١ مرداد ١٣٩٦ :: ١٤:٣٢

آگهی مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج

آگهی مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج

آگهی مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج  در نظر دارد استخر سر پوشیده خود را به مدت یکسال از طریق  مزایده عمومی به پیمانکار واجد  شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی به دفتر اداری و مالی دانشگاه واقع در خیابان پاسداران روبروی گلستان 12 سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج مراجعه و اسناد مزایده را دریافت   نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

1- پرداخت مبلغ 500000 ریال به حساب 7875940264 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج

 2- ضمانت نامه شرکت در مزایدهبه مبلغ 150000000 ریال در وجه دانشگاه یاسوج(ضمانت نامه معتبر بانکی)

 3- داشتن مدارک تخصصی شنا و نجات غریق

 4- داشتن سوابق کاری در حوزه استخر(ارائه سوابق کاری الزامی می باشد)

 5- صورتحساب بانکی (پرینت عملکرد حساب)

 6- دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

 7- تاریخ شروع مزایده از تاریخ 96/5/2 لغایت 96/5/11 و بازگشایی پاکات در روز 96/5/12

 ساعت 10 صبح در دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می‌باشد.

 8-قیمت پایه برای مدت یکسال مبلغ 1/800/000/000 ریال می باشد .

 9- تعداد 10 سانس استخر در طول هفته مختص دانشگاه می باشد.

 10- پاکات شرکت در مزایده باید بصورت لاک و مهر تحویل داده  شود.

 11-هزینه های آگهی مزایده بعهده پیمانکار می باشد.

 

                                                               دانشگاه یاسوج