اخبار > آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه اجرای بخشی از سقف کتابخانه و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوجيکشنبه ١ مرداد ١٣٩٦ :: ١٤:٣٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه اجرای بخشی از سقف کتابخانه و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه اجرای بخشی از سقف کتابخانه و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه اجرای بخشی از سقف کتابخانه و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه اجرای بخشی از سقف کتابخانه و تکمیل آشپزخانه صنعتی دانشگاه یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای واگذار نماید.

1-      متراژ تقریبی ساختمان 700 متر مربع

2-      برآورد تقریبی 4/000/000/000 (چهار میلیارد) ریال

3-      محل تأمین اعتبار از طرحهای عمرانی دانشگاه یاسوج و در قالب اسناد خزانه اسلامی پرداخت ها صورت می گیرد.

4-      مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 400/000/000 (چهارصدمیلیون )ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

5-      مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت دوماه شمسی

6-      محل اجرای پروژه: سایت دانشگاه یاسوج

7-      پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به طور سر جمع (مقطوع) و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1396 (بخشنامه 6405/100 مورخ 4/2/89 موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

8-      اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل5  دعوت می گردد از روز یکشنبهمورخ 1/5/1396تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396/5/4 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500.000(پانصد هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها (فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز پنجشنبه مورخ5/5/1396 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1396/5/10 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

·پاکت الف : حاوی ضمانت نامه معتبر  بانکی به مبلغ 400/000/000 ( چهارصد میلیون ریال )

·پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

·پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی و آنالیز و ساختار شکست

   لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته ولاک ومهر شده ارایه گردد.

 سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

1- تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روزچهارشنبهمورخ 1396/5/11 ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند

2-  هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- به پیشنهادهای مخدوش ویا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

4- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور میباشد.

5- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کار فرما می‌باشد.

6- مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران ، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها (آقای کریمی) 

 

 

                                                               ((معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج))