اخبار > آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوجشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦ :: ٠٨:٣١

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به تهیه، طبخ و توزيع غذا در (دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام) دانشگاه ياسوج

 

باسمه تعالی

دانشگاه ياسوج به استناد آئين نامه  مالي معاملاتي دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور، در نظر دارد امور مربوط به تهیه وطبخ و توزيع غذا را به صورت حجمي از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي خدماتي كه داراي گواهينامه صلاحيت اجراي كار مرتبط با امور مذكور و مورد تأييد اداره كل كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه میباشد و داراي ظرفيت هاي مناسب ارجاع كار باشند واگذار نمايد. بنابراين از تمامي شركتهاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه، از تاريخ 96/5/28 لغایت 96/6/6 در ساعات اداري با ارائه فيش بانكي به مبلغ 500000 ریال (پانصد هزار ريال ) واريزي به حساب شمارة 7875940264 درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به دفتر حوزة معاونت اداري و مالي واقع در ياسوج- خيابان پاسداران- سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج طبقه اول، مراجعه نمايند و سپس پاكات پيشنهاد قيمت ، مدارك و مستندات ذيربط را با رعايت موارد ذيل تا ساعت 14 روز چهار شنبه 96/6/8 اسناد مناقصه را تحویل دفتر معاونت اداری مالی  دانشگاه نموده و رسيد دريافت نمايند.

سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل میباشد .

1- دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

2- به مدارك شركتهايي كه فاقد مجوز و صلاحيت كار از سازمانهاي ذيربط باشند يا مدارك آنها ناقص و يا مخدوش و مشروط باشد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- شركت هايي مي توانند در مناقصه شركت و پيشنهاد قيمت بدهند كه داراي توان مالي پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای كارگران و كاركنان و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود را داشته باشند و گردش مالي آنها از طريق مستندات بانكي ( كه ضميميه اسناد مي شود) در شش ماهة گذشته گوياي توان مالي شركت باشد.

4- متقاضیان بايستی مدارك و مستندات وقيمت پيشنهادي خود  را جداگانه ( براي هر دانشکده درسه پاكت جداگانه و لاک و مهر شده شامل : پاکت الف ضمانتنامه بانکی معتبر مورد تایید امور مالی  پاکت ب- حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر و مستندات موید توانمندی کاری و تخصصی مناقصه گر و سوابق مربوط   پاکت ج حاوی قیمت پیشنهادی ) ارائه دهند.ضمناً لازم است هر سه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی در بسته و لاک و مهر شده با ذکر مشخصات کامل متقاضی تحویل گردند .

5-هر شركت در صورت داشتن صلاحيت فقط ميتواند براي يك دانشکده پيشنهاد قيمت دهد.

6-به مدارکی که بعد از تاریخهای فوق ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7-متقاضیان بایستی مبلغ 400 میلیون ریال برای دانشکده نفت و گاز گچساران و 300 میلیون ریال برای دانشکده صنعت و معدن چرام ضمانتنامه معتبر بانکی جهت شرکت در مناقصه به ضمیمه اسناد در پاکت الف ارائه نمایند.

8-هرگاه مشخص گردد که در پیشنهاد قیمت تبانی انجام گرفته باشد تبانی کنندگان از مناقصه حذف خواهند شد

9- مبلغ پایه دانشگاه  برای یک پرس ناهار و شام برای دانشکده گچساران 49000 ( چهل و نه هزار )ریال و برای دانشکده چرام 49500 (چهل نه هزار و پانصد)ریال میباشد .

10-مبلغ پایه دانشگاه برای پکیج صبحانه (یک هفته ای ) برای یک نفر در دانشکده گچساران 84000 (هشتاد و چهار هزار)ریال و برای دانشکده چرام 84500 (هشتاد و چهار هزار و پانصد )ریال میباشد

11-کلیه هزینه های چاپ و انتشار آگهی های مناقصه به عهده برنده میباشد .

                                                                              معاونت اداری مالی دانشگاه یاسوج