اخبار > آگهی تجدید مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوجشنبه ٤ شهريور ١٣٩٦ :: ١٣:٣٧

آگهی تجدید مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج

آگهی تجدید مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج

آگهی تجدید مزایده واگذاری استخر سرپوشیده ی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج  در نظر دارد استخر سر پوشیده خود را به مدت یکسال از طریق  مزایده عمومی به پیمانکار واجد  شرایط واگذارنماید متقاضیان می توانند حداکثر تا ده روز پس از درج آگهی به دفتر اداری و مالی دانشگاه واقع در خیابان پاسداران روبروی گلستان 12 سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج مراجعه و اسناد مزایده را دریافت   نمایند.

شرایط شرکت در مزایده 

پرداخت مبلغ 500000 ریال به حساب 7875940264 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج

ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 150000000 ریال در وجه دانشگاه یاسوج(ضمانت نامه معتبر بانکی)

داشتن مدارک تخصصی شنا و نجات غریق

 داشتن سوابق کاری وحسن انجام کاردر حوزه استخر

 صورتحساب بانکی ( پرینت عملکرد حساب )

دانشگاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

 تاریخ شروع مزایده از تاریخ 96/6/5 لغایت 96/6/14 و بازگشایی پاکات در روز 96/6/15 ساعت 10 صبح دردفتر معاونت اداری مالی می باشد

قیمت پایه برای مدت یکسال مبلغ1/440/000/000 ریال (یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال می باشد

تعداد 12 سانس استخر در طول هفته مختص دانشگاه می باشد .و از طرف دانشگاه بابت 12 سانس هزینه ای پرداخت نمی گردد

 پاکات شرکت در مزایده باید بصورت لاک مهر تحویل داده  شود

کلیه هزینه های مصرفی (آب ،برق،گاز) بعهده پیمانکار می باشد

پیمانکار موظف است قراردادهای خود را منحصرا با سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی منعقد نماید

کلیه ملزومات و مواد مصرفی مورد نیاز و مواد شوینده و... بعهده پیمانکار می باشد

کلیه موارد مربوط به بیمه حوادث ، مسئولیت قرارداد وکارکنان بعهده پیمانکار میباشد

کلیه هزینه های آگهی مزایده  بعهده پیمانکارمیباشد

 

                                                              دانشگاه یاسوج