اخبار > آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوجچهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦ :: ١٢:٥٩

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر دانشگاه یاسوج

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سردر  دانشگاه یاسوج

  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه اجرای سردر دانشگاه یاسوج از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

1-    سازه بصورت لوله و  تیر ورق می باشد و پوشش سقف جزء مناقصه نمی باشد.(اجرای فونداسیون در تعهد پیمانکار است)

2-    مبلغ برآورد تقریبی 9.500.000.000 (نه میلیارد و پانصد میلیون ریال) می باشد.

3-    دهانه 25 متر و ارتفاع 16 متر می باشد.

4-    محل تأمین اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه صورت می‌گیرد. کلیه پرداخت ها در قالب اسناد خزانه اسلامی صورت می‌گیرد.

5-    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900.000.000(نهصد میلیون )ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

6-    مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت سه  ماه شمسی

7-    محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

8-    ارائه پروپوزال برای خرید ، ساخت ، حمل و نصب سردر لازم می باشد. (ارائه نقشه های شاپ الزامی است)

9-    اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 3 در رشته ابنیه و کارخانه‌های ساخت اسکلت فلزی دارای مجوز از اداره صنعت و معدن باشند دعوت می‌گردد از روز سه شنبه مورخ 1396/07/25 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396/08/03 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500.000(پانصد هزار ) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها (فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز پنج شنبه مورخ 1396/08/04 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/8/13 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

·پاکت الف : حاوی ضمانت نامه معتبر  بانکی به مبلغ 900.000.000 (نهصد میلیون ریال)

·پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

·پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی

   لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته ولاک ومهر شده ارایه گردد.

 سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

1- تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز یکشنبه مورخ 1396/08/14  ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند 

2-  هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

4- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور می باشد.

5- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کار فرما می باشد.

6- مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران ، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها(آقای کریمی) 

                                                      

                                                  ((معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج))