اخبار > فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذاری تأسیسات سال 1398 دانشگاه یاسوجشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٨ :: ٠٨:٣٤

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذاری تأسیسات سال 1398 دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای واگذاری تأسیسات سال 1398 دانشگاه یاسوج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذاری تأسیسات سال 1398 دانشگاه یاسوج

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذاری تأسیسات سال 1398 دانشگاه یاسوج

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذاری تأسیسات سال 1398 دانشگاه یاسوج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­ گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه روز دو­شنبه مورخ 1398/01/12می­باشد.

 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت 18 روز دو­شنبه مورخ 1398/01/19

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 9 روز شنبه تاريخ 1398/01/31

زمان بازگشایی پاکت­ها: ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1398/02/1

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه­ گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه