اخبار > آگهی مناقصه پروژه اجرای عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی دانشگاه یاسوجچهارشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٨ :: ١١:٠٥

آگهی مناقصه پروژه اجرای عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد پروژه اجرای عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی را واگذار نماید.

آگهی مناقصه پروژه اجرای عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه پروژه اجرای عملیات فنس­ کشی زمین ورزشی دانشگاه یاسوج


دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه اجرای عملیات فنس­کشی زمین ورزشی را  واگذار نماید.

عنوان مناقصه: پروژه اجرای عملیات فنس کشی زمین ورزشی دانشگاه یاسوج

محل اجرای کار: دانشگاه یاسوج

مدت اجرای موضوع مناقصه:  از زمات تحویل به برنده مناقصه به مدت سه ماه شمسی می­باشد.

كار فرما: دانشگاه یاسوج

 پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی براساس فهرست بهای ابنیه، سال 1398) تعدیل مطابق بخشنامه­های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور پرداخت می­گردد)

دستگاه نظارت: مدیریت پروژه­های عمرانی دانشگاه یاسوج

از کلیه شرکت­های واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجار) دارای پایه حداقل5 رسته ابنیه و مرتبط دعوت می­گردد از روز سه­شنبه مورخ 1398/02/3تا ساعت 15 روزسه­­شنبه مورخ 1398/02/10مبلغ 000/500 (پانصد هزار) ریال به حساب 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه واریز و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از ساعت 15:30 روز سه­­ شنبه مورخ 1398/02/10تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/02/21مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه  از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­­ دهنده و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

***- آدرس  ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه

2- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1398/02/22در دفتر معاونت اداری و مالی می­باشد.