نام و نام خانوادگی: سید حاجت اله موسوی

سمت: مدیر حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی

ایمیل: hmousavi@yu.ac.ir

شماره تماس: