1- احسان یوسفی                  کارشناس ارشد علوم سیاسی                        e.yousefi@yu.ac.ir                             داخلی:  105

 

 

 

2- محمود آرام                       کارشناس اقتصاد و بازرگانی                                                                               داخلی: 105

 

 

                                             آدرس: خیابان ارتش، جنب بهزیستی، دانشگاه یاسوج، ساختمان شماره یک، اتاق 101