اخبار > کارگاه "تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS " برگزار می شوديکشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٧ :: ١٣:٤٠

کارگاه "تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS " برگزار می شود

علاقه مندان و بخصوص همکاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند با همراه داشتن کارت دانشجویی یا کارت ملی جهت شرکت در کارگاه به معاونت آموزشی مراجعه نمایند.

کارگاه

معاونت آموزشی دانشگاه یاسوج (واحد آموزش های آزاد) برگزار می کند:

واحد آموزشهای آزاد در نظر دارد، کارگاه "تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS " را بزودی برگزار نماید. لذا علاقه مندان و بخصوص همکاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند با همراه داشتن کارت دانشجویی یا کارت ملی جهت شرکت در کارگاه به معاونت آموزشی مراجعه نمایند.

ü     شرکت برای عموم آزاد است و از طرف معاونت آموزشی برای شرکت کنندگان گواهی صادر می شود.

ü     هزینه شرکت در کارگاه بر اساس هزینه مصوب دانشگاه خواهد بود. برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه یاسوج تخفیف ویژه داده می شود.

ü     ظرفیت برای متقاضیان محدود است و اولویت با کسانی است که زودتر نام نویسی می کنند.

ü     شرکت کنندگان بر اساس مقطع تحصیلی گروه بندی میشوند و زمان بندی برگزاری کارگاهها بزودی اعلام میگردد.

ü      شماره تماس داخلی جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام: داخلی  1304 و شماره همراه 9169533612

 

ü      مدرس دوره آقای مهندس نظریان از کارکنان دانشگاه خواهد بود.

ü     سرفصل مطالب ارایه شده به شرح زیر است:

 

ردیف

مطالب

جلسه

 

1

تعاریف جامعه، نمونه

آمار پارامتریک، ناپارامتریک

آمار توصیفی و استنباطی

انواع فرضیه

انواع متغیر

انواع مقیاس

توزیع نرمال و ویژگی های آن

مفهوم معنی داری

آزمون فرض

جلسه اول

 

2

نحوة بازكردن، فراخواندن و بستن فايلهاي داده در SPSS

خروجي گرفتن از فايل داده‌ها و خروجي‌ها در SPSS

تعریف متغیرها در spss

خصوصیات متغیرهای مختلف در spss

به‌كارگيري مجموعه‌اي از متغيرها در SPSS

جلسه اول

 

3

مروری بر مهم ترین مطالب جلسه اول

مفهوم Recode کردن و فرایند اقدام

مفهوم compute   کردن و فرایند اقدام

  - ایجاد متغیر شبه فاصله ای و کاربرد آن

مفهوم select cases  و فرایند اقدام

تعریف Dummy variable

مفهوم split  کردن و کاربرد آن و فرایند اقدام

آشنايي با گزينه‌هاي ويرايش داده‌ها در منوي Edit

 

جلسه دوم

 

4

مروری بر مهم ترین مطالب جلسه دوم

آشنايي با پنجره خروجي‌ها و نحوة گزارش‌گيري از داده‌ها

نحوه گزارش‌گيري از سطرها و ستون‌ها در SPSS

گزارش‌گيري از متغيرهاي کمی و کیفی در SPSS

ارائه آماره‌های خلاصه از متغيرهاي پيوسته در سطوح متغيرهاي گسسته

جداول توافقي و بررسي رابطة ميان متغيرهاي کیفی

بررسی پایایی پرسنامه به روش آلفای کرونباخ

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

- آزمون نيكويي برازش (K-S)

انتخاب آزمون مناسب جهت تحلیل نتایج و بررسی فرضیه

انجام آنالیز های اماری

آزمون مقایسه T  تک نمونه ای

آزمون مقایسه میانگین T مستقل

آزمون T  همبسته

آزمون مقایسه چند گانه تجزیه واریانس F

آزمون تجزیه واریانس GLM

تحلیل اثرات متقابل

جلسه سوم

 

5

مروری بر مهم ترین مطالب جلسه سوم

تعريف همبستگي ميان متغيرها و محاسبه آن با گزينه Correlate

رگرسيون خطي و تحليل خروجي‌ها

رگرسيون خطي با استفاده از روش‌هاي گام به گام، پیشرو، پسرو و اینتر

 

جلسه چهارم