اخبار > آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به فوق العاده شرکت تعاونی مصرف پشتیبانی و خدمات اداری کارکنان دانشگاه یاسوجشنبه ٤ اسفند ١٣٩٧ :: ١٥:٣١

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به فوق العاده شرکت تعاونی مصرف پشتیبانی و خدمات اداری کارکنان دانشگاه یاسوج

جلسه مجمع عمومی عادی به فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف و پشتیبانی و خدمات اداری کارکنان دانشگاه یاسوج تشکیل می گردد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به فوق العاده شرکت تعاونی مصرف پشتیبانی و خدمات اداری کارکنان دانشگاه یاسوج

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به فوق العاده        تاریخ انتشار آگهی: 97/11/20

جلسه مجمع عمومی عادی به فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف و پشتیبانی و خدمات اداری کارکنان دانشگاه یاسوج راس ساعت 13:45 روز سه شنبه مورخ 97/12/7در محل سالن شهیدچمران دانشگاه یاسوج به آدرس دانشگاه یاسوج تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.

ضمنا به اطلاع می رساند به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 97/12/6در محل ساختمان مرکزی دانشگاه حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارد.

دستور جلسه:

- تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی

- دادن وکالت به هیئت مدیره جهت ثبت تغییرات

داوطلبان تصدی سمت‌های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده 2 دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت، فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

هیئت مدیره پیشین:

نام و نام خانوادگی و امضاء

حمید پرهیزگار        محمود ارشدی      محمدرضا احسانی