اخبار > فراخوان تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشگاه یاسوج و دانشکده نفت و گاز گچسارانشنبه ٩ شهريور ١٣٩٨ :: ١٠:١٧

فراخوان تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشگاه یاسوج و دانشکده نفت و گاز گچساران

دانشگاه یاسوج در نظر دارد تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشگاه یاسوج و دانشکده نفت و گاز گچساران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید

فراخوان تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشگاه یاسوج و دانشکده نفت و گاز گچساران

فراخوان تجدید مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشگاه یاسوج و دانشکده نفت و گاز گچساران

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشگاه یاسوج و دانشکده نفت و گاز گچساران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه روز شنبه مورخ 1398/06/9می­باشد.

 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت 9 روز پنج­شنبه تاريخ 1398/06/14- مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 9 روز یکشنبه تاريخ 1398/06/24

زمانن بازگشایی پاکت­ها: ساعت 09:10 روز یکشنبه مورخ 1398/06/24

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه­گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت­هاي الف:
یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه