اخبار > قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام دکتریدوشنبه ١١ دی ١٣٩٦ :: ٠٩:٣٦

قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام دکتری

قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام دکتری

قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام دکتری

بدینوسیله به اطلاع  دانشجویان روزانه متقاضی وام  ویژه دکتری می رساند جهت تحویل فرم شماره 1و2  سه ماهه زمستان سال 1396 ، از شنبه 96/10/9 لغایت 96/10/20 به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نمایند.

                   

 اداره رفاه دانشجویی