اخبار > اختصاص بالاترین ضریب تأثیر به نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج ازسوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)دوشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٥ :: ٠٧:٢٨
اختصاص بالاترین ضریب تأثیر به نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج ازسوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

اختصاص بالاترین ضریب تأثیر به نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج ازسوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

اختصاص بالاترین ضریب تأثیر به نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج ازسوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

اختصاص بالاترین ضریب تأثیر به نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج ازسوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج با 4 سال سابقه انتشار، مؤفق به کسب بالاترین ضریب تأثیر (0.155) دربین نشریات علمی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ازسوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) شد. معاونت پزوهشی دانشگاه ، آرزوی توفیق روزافزون برای سردبیر، مدیر مسئول و سایر اعضای هیأت تحریریه این نشریه را از خدواند منان مسئلت دارد..