شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

 واحد درس

مقطع

زمان ارائه/ امتحان

محدودیت اخذ درس

1116004_01

رياضي مهندسي

حيدري فاطمه

3

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 10:00-11:00

مهندسي مواد

درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 

امتحان(1400.04.01) ساعت : 14:00-17:00

1116016_01

آزمايشگاه مباني مهندسي برق

جليل مسعود

1

کارشناسی

درس(ع): سه شنبه 08:00-10:00 م

مهندسي مواد

1116019_01

شيمي فيزيك مواد

حيدري فاطمه

3

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 

مهندسي مواد

درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00 

امتحان(1400.04.02) ساعت : 08:00-11:00

1116020_01

ترموديناميك مواد (1)

حيدري فاطمه

3

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00

مهندسي مواد

درس(ت): سه شنبه 17:00-18:00

امتحان(1400.04.08) ساعت : 11:00-13:00

1116024_01

آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد (1)

حيدري فاطمه

1

کارشناسی

درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00 

مهندسي مواد

1116043_01

كارگاه عمومي

سجاد نژاد محمد

1

کارشناسی

درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00 

مهندسي مواد

1116044_01

نقشه كشي صنعتي

اسكندري حميد

2

کارشناسی

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.06) ساعت : 08:00-11:00

1116072_01

زبان تخصصي

حياتي راضيه

2

کارشناسی

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.03.29) ساعت : 14:00-17:00

1116100_01

معادلات ديفرانسيل

گودرزي حميدرضا

2

کارشناسی

درس(ت): شنبه 10:00-12:00

مهندسي مواد

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00

 

امتحان(1400.04.01) ساعت : 08:00-11:00

1116100_02

معادلات ديفرانسيل

اساتيد گروه آموزشي

2

کارشناسی

درس(ت): شنبه 08:00-10:00

مهندسي مواد

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00

امتحان(1400.04.01) ساعت : 08:00-11:00

1116100_03

معادلات ديفرانسيل

پروينيان زاده روح الله

2

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00

مهندسي مواد

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00

 

امتحان(1400.04.01) ساعت : 08:00-11:00

1116100_04

معادلات ديفرانسيل

پروينيان زاده روح الله

2

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00

مهندسي مواد

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00

 

امتحان(1400.04.01) ساعت : 08:00-11:00

1116100_05

معادلات ديفرانسيل

پيوند مرادعلي

2

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00

مهندسي مواد

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00

 

امتحان(1400.04.01) ساعت : 08:00-11:00

1116100_06

معادلات ديفرانسيل

پيوند مرادعلي

2

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00

مهندسي مواد

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): چهار شنبه 16:00-18:00

 

امتحان(1400.04.01) ساعت : 08:00-11:00

1116100_07

معادلات ديفرانسيل

آزادي حسن

2

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00

مهندسي مواد

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00

 

امتحان(1400.04.01) ساعت : 08:00-11:00

1116100_08

معادلات ديفرانسيل

پيوند مرادعلي

2

کارشناسی

درس(ت): شنبه 10:00-12:00

مهندسي مواد

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00

 

امتحان(1400.04.01) ساعت : 08:00-11:00

1116100_09

معادلات ديفرانسيل

گودرزي حميدرضا

2

کارشناسی

درس(ت): شنبه 14:00-16:00

مهندسي مواد

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00

 

امتحان(1400.04.01) ساعت : 08:00-11:00

1116101_01

مباني و برنامه سازي كامپيوتر

غلام پور گنجه رويا

2

کارشناسی

درس(ت): چهار شنبه 16:00-18:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.03) ساعت : 11:00-13:00

1116103_01

ايستايي

سجاد نژاد محمد

2

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.06) ساعت : 14:00-17:00

1116104_01

بلور شناسي و آز مايشگاه

حياتي راضيه

3

کارشناسی

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 

مهندسي مواد

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00

امتحان(1400.04.01) ساعت : 11:00-13:00

1116105_01

متالورژي فيزيكي مواد1

محصل عباس

3

کارشناسی

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 

مهندسي مواد

درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 

امتحان(1400.03.31) ساعت : 08:00-11:00

1116106_01

آزمايشگاه متالوگرافي و ريز ساختار مواد 1

سجاد نژاد محمد

1

کارشناسی

درس(ع): شنبه 14:00-16:00 

مهندسي مواد

1116107_01

سينتيك مواد

ستوده نادر

2

کارشناسی

درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.02) ساعت : 11:00-13:00

1116108_01

اصول انجماد و ريخته گري

محصل عباس

2

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.07) ساعت : 11:00-13:00

1116110_01

اصول پيرو متالورژي

ستوده نادر

2

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00              

مهندسي مواد

امتحان(1400.03.31) ساعت : 11:00-13:00

1116111_01

اصول هيدرو متالورژي

ستوده نادر

2

کارشناسی

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.06) ساعت : 11:00-13:00

1116112_01

آزمايشگاه توليد فلزات 1

ستوده نادر

1

کارشناسی

درس(ع): يك شنبه 14:00-16:00 

مهندسي مواد

1116114_01

عمليات حرارتي

محصل عباس

2

کارشناسی

درس(ت): شنبه 16:00-18:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.01) ساعت : 08:00-11:00

1116117_01

توليد فلزات غير آهني

ستوده نادر

3

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 10:00-11:00 

مهندسي مواد

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 

امتحان(1400.03.30) ساعت : 08:00-11:00

1116118_01

خوردگي و حفاظت مواد

سجاد نژاد محمد

2

کارشناسی

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.08) ساعت : 08:00-11:00

1116120_01

جوشكاري واتصال مواد

محصل عباس

3

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 

مهندسي مواد

درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 

امتحان(1400.04.06) ساعت : 14:00-17:00

1116121_01

سراميك و دير گدازها

حياتي راضيه

2

کارشناسی

درس(ت): شنبه 14:00-16:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.02) ساعت : 14:00-17:00

1116122_01

انتقال مطالب علمي و فني

حيدري فاطمه

1

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 11:00-12:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.03.31) ساعت : 14:00-17:00

1116126_01

سوخت و انرژي

ستوده نادر

2

کارشناسی

درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.06) ساعت : 08:00-11:00

1116127_01

آزمايشگاه كاته آرايي و تغليظ مواد

حياتي راضيه

1

کارشناسی

درس(ع): يك شنبه 08:00-10:00 

مهندسي مواد

1116127_02

آزمايشگاه كاته آرايي و تغليظ مواد

حياتي راضيه

1

کارشناسی

درس(ع): سه شنبه 08:00-10:00 

مهندسي مواد

1116132_01

شيمي تجزيه و آزمايشگاه

خواجه شريفي حبيب اله

2

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.03.29) ساعت : 11:00-13:00

1116132_02

شيمي تجزيه و آزمايشگاه

خواجه شريفي حبيب اله

2

کارشناسی

درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00

مهندسي مواد

امتحان(1400.03.29) ساعت : 11:00-13:00

1116134_01

پديده هاي انتقال

حيدري فاطمه

2

کارشناسی

درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.09) ساعت : 14:00-17:00

1116135_01

مكانيك مواد

سجاد نژاد محمد

2

کارشناسی

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.05) ساعت : 11:00-13:00

1116136_01

خواص مكانيكي مواد 1

حياتي راضيه

3

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 11:00-12:00 

مهندسي مواد

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 

امتحان(1400.04.05) ساعت : 14:00-17:00

1116137_01

پروژه كارشناسي

اساتيد گروه آموزشي

3

کارشناسی

 

مهندسي مواد

1116139_01

متالورزي فيزيكي مواد 2

محصل عباس

2

کارشناسی

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.03.30) ساعت : 11:00-13:00

1116140_01

ريخته گري چدن و فولاد

سجاد نژاد محمد

2

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.07) ساعت : 08:00-11:00

1116142_01

طراحي و انتخاب مواد مهندسي

حياتي راضيه

2

کارشناسی

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.09) ساعت : 08:00-11:00