دانشكده درس

دانشكده درس

گروه آموزشي درس

گروه آموزشي درس

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

محدوديت اخذ

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116015_01

مباني مهندسي برق

3

0

حسيني زهرا

درس(ت): دو شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس213 فني، درس(ت): چهار شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116015_02

مباني مهندسي برق

3

0

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 111 مهندسي، درس(ت): دو شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116019_01

شيمي فيزيك مواد

3

0

حيدري فاطمه

درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس213 فني، درس(ت): سه شنبه 10:00-11:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116020_01

ترموديناميك مواد (1)

3

0

حيدري فاطمه

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 404 فني، درس(ت): سه شنبه 11:00-12:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/11/06 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116024_02

آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد (1)

1

1

حيدري فاطمه

درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: آزمقاومت مصالح508


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116039_01

آزمايشگاه عمليات حرارتي

1

1

محصل عباس

درس(ع): شنبه 14:00-16:00 مکان: آزمايشگاه عمليات حرارتي و آزمايشگاه هيدرومتالوژي


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116039_02

آزمايشگاه عمليات حرارتي

1

1

محصل عباس

درس(ع): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: آزمايشگاه عمليات حرارتي و آزمايشگاه هيدرومتالوژي


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116044_01

نقشه كشي صنعتي

2

1

اسكندري حميد

درس(ت): دو شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس 404 فني، درس(ع): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس 404 فني

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116044_02

نقشه كشي صنعتي

2

1

اسكندري حميد

درس(ت): دو شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس 404 فني، درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 404 فني

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116100_01

معادلات ديفرانسيل

2

0

پيوند مرادعلي
اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): شنبه 08:00-10:00، درس(ت): يك شنبه 10:00-11:00

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116100_02

معادلات ديفرانسيل

2

0

آزادي حسن
اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): شنبه 10:00-12:00، درس(ت): يك شنبه 14:00-15:00

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116100_03

معادلات ديفرانسيل

2

0

پروينيان زاده روح الله
اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00، درس(ت): سه شنبه 10:00-11:00

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116100_04

معادلات ديفرانسيل

2

0

پروينيان زاده روح الله
اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00، درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:00

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116100_05

معادلات ديفرانسيل

2

0

گودرزي حميدرضا
اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00، درس(ت): چهار شنبه 14:00-15:00

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116100_06

معادلات ديفرانسيل

2

0

پيوند مرادعلي
اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00، درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116102_01

آشنايي با تاريخچه و مباني مهندسي مواد و متالورژي

2

0

حيدري فاطمه

درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس113 فني

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116103_01

ايستايي

2

0

سجاد نژاد محمد

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116104_01

بلور شناسي و آز مايشگاه

3

1

حياتي راضيه

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 111 مهندسي، درس(ع): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116105_01

متالورژي فيزيكي مواد1

3

0

محصل عباس

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس213 فني، درس(ت): دو شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116106_01

آزمايشگاه متالوگرافي و ريز ساختار مواد 1

1

1

سجاد نژاد محمد

درس(ع): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: آزمتالوگرافي


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116107_01

سينتيك مواد

2

0

ستوده نادر

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس 114 فني

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116108_01

اصول انجماد و ريخته گري

2

0

محصل عباس

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116109_01

آزمايشگاه انجماد و ريخته گري

1

1

سجاد نژاد محمد

درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كارگاه جوش604


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116110_01

اصول پيرو متالورژي

2

0

ستوده نادر

درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 114 فني

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116111_01

اصول هيدرو متالورژي

2

0

ستوده نادر

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116113_01

اصول شكل دهي مواد 1

3

0

حياتي راضيه

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس213 فني، درس(ت): دو شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/11/05 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116115_01

روشهاي شناسايي و آناليز مواد

2

0

حيدري فاطمه

درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 404 فني

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 08:30-11:00


11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116116_01

توليد آهن و فولاد

2

0

ستوده نادر

درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116119_01

اصول مهندسي سطح

2

0

سجاد نژاد محمد

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 404 فني

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116124_01

كانه آرايي و تغليظ مواد

2

0

حياتي راضيه

درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116128_01

توليد فلزات سبك

2

0

ستوده نادر

درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/11/03 ساعت: 08:30-11:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116130_01

آزمايشگاه توليد فلزات غير آهني

1

1

ستوده نادر

درس(ع): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: آزمايشگاه عمليات حرارتي و آزمايشگاه هيدرومتالوژي


مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116132_01

شيمي تجزيه و آزمايشگاه

2

1

خواجه شريفي حبيب اله

درس(ت): شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس 111 مهندسي، درس(ع): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 111 مهندسي

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116133_01

موادمركب

2

0

حياتي راضيه

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 404 فني

تاريخ: 1400/11/05 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116135_01

مكانيك مواد

2

0

سجاد نژاد محمد

درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/11/05 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116136_01

خواص مكانيكي مواد 1

3

0

حياتي راضيه

درس(ت): دو شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس 112 مهندسي، درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس113 فني

تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116137_01

پروژه كارشناسي

3

3

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116139_01

متالورزي فيزيكي مواد 2

2

0

محصل عباس

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116141_01

بررسي هاي غير مخرب

2

0

محصل عباس

درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد و متالوژي،