دانشكده درس دانشكده درس گروه آموزشي گروه آموزشي شماره و گروه درس نام درس کل ع ظر فيت ثبت نام شده تعداد ليست انتظار جنسيت نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان توضيحات
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116004_01 رياضي مهندسي 3 0 30 22 0 مختلط حيدري فاطمه درس(ت): يك شنبه 10:00-11:00 مکان: كلاس211 فني  
درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس212 فني
امتحان(1401.04.18) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116016_01 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 1 15 16 0 مختلط حسيني زهرا درس(ع): شنبه 08:00-10:00 مکان: آزمايشگاه مباني برق  
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116016_02 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 1 15 15 0 مختلط حسيني زهرا درس(ع): شنبه 10:00-12:00 مکان: آزمايشگاه مباني برق  
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116016_03 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 1 15 14 0 مختلط حسيني زهرا درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: آزمايشگاه مباني برق  
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116019_01 شيمي فيزيك مواد 3 0 30 25 0 مختلط حيدري فاطمه درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 112 مهندسي  
درس(ت): سه شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس213 فني
امتحان(1401.05.02) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116019_02 شيمي فيزيك مواد 3 0 30 19 0 مختلط حيدري فاطمه درس(ت): سه شنبه 17:00-18:00 مکان: كلاس213 فني  
درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس213 فني
امتحان(1401.05.02) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116020_01 ترموديناميك مواد (1) 3 0 30 18 0 مختلط حيدري فاطمه درس(ت): يك شنبه 11:00-12:00 مکان: كلاس211 فني  
درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس217 فني
امتحان(1401.04.21) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116043_01 كارگاه عمومي 1 1 15 15 0 مختلط حيدري سيده ليلا درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كارگاه جوش604  
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116044_01 نقشه كشي صنعتي 2 1 30 8 0 مختلط اسكندري حميد درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس502مهندسي  
امتحان(1401.04.26) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116072_01 زبان تخصصي 2 0 30 20 0 مختلط حياتي راضيه درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس211 فني دانشجويان محترم جهت اخذ اين درس گذراندن 80 واحد الزامي مي باشد.
امتحان(1401.04.28) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116100_01 معادلات ديفرانسيل 2 0 7 7 0 مختلط قره باغي زينب درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: 208 (دانشكده منابع طبيعي)  
درس(ت): يك شنبه 10:00-11:00 مکان: 207 (دانشكده منابع طبيعي)
امتحان(1401.04.21) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116100_02 معادلات ديفرانسيل 2 0 7 3 0 مختلط پيوند مرادعلي درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: 208 (دانشكده منابع طبيعي)  
اساتيد گروه آموزشي درس(ت): يك شنبه 14:00-15:00 مکان: 202دانشكده منابع طبيعي
  امتحان(1401.04.21) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116100_03 معادلات ديفرانسيل 2 0 7 2 0 مختلط پيوند مرادعلي درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: 206 (دانشكده منابع طبيعي)  
اساتيد گروه آموزشي درس(ت): سه شنبه 10:00-11:00 مکان: 206 (دانشكده منابع طبيعي)
  امتحان(1401.04.21) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116100_04 معادلات ديفرانسيل 2 0 7 5 0 مختلط پيوند مرادعلي درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: 208 (دانشكده منابع طبيعي)  
اساتيد گروه آموزشي درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:00 مکان: 208 (دانشكده منابع طبيعي)
  امتحان(1401.04.21) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116100_05 معادلات ديفرانسيل 2 0 7 2 0 مختلط عليزاده مقدم عليرضا درس(ت): سه شنبه 14:00-15:00 مکان: 208 (دانشكده منابع طبيعي)  
اساتيد گروه آموزشي درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00 مکان: 208 (دانشكده منابع طبيعي)
  امتحان(1401.04.21) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116100_07 معادلات ديفرانسيل 2 0 7 2 0 مختلط پروينيان زاده روح الله درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: 204 دانشكده منابع طبيعي  
اساتيد گروه آموزشي درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00
  امتحان(1401.04.21) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116100_08 معادلات ديفرانسيل 2 0 7 1 0 مختلط الفتي عليرضا درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: 208 (دانشكده منابع طبيعي)  
اساتيد گروه آموزشي درس(ت): دو شنبه 14:00-15:00 مکان: 206 (دانشكده منابع طبيعي)
  امتحان(1401.04.21) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116100_09 معادلات ديفرانسيل 2 0 7 2 0 مختلط الفتي عليرضا درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: 206 (دانشكده منابع طبيعي)  
درس(ت): چهار شنبه 10:00-11:00 مکان: 208 (دانشكده منابع طبيعي)
امتحان(1401.04.21) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116101_01 مباني و برنامه سازي كامپيوتر 2 0 30 31 0 مختلط غلام پور گنجه رويا درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 114 فني  
امتحان(1401.04.15) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116103_01 ايستايي 2 0 30 23 0 مختلط سجاد نژاد محمد درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس212 فني  
امتحان(1401.05.01) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116103_02 ايستايي 2 0 30 26 0 مختلط سجاد نژاد محمد درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس216 فني  
امتحان(1401.05.01) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116104_01 بلور شناسي و آز مايشگاه 3 1 30 29 0 مختلط حياتي راضيه درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس216 فني  
درس(ع): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس214 فني
امتحان(1401.04.18) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116104_02 بلور شناسي و آز مايشگاه 3 1 30 17 0 مختلط حياتي راضيه درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس213 فني  
درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس214 فني
امتحان(1401.04.18) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116105_01 متالورژي فيزيكي مواد1 3 0 30 15 0 مختلط محصل عباس درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس213 فني  
درس(ت): يك شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس213 فني
امتحان(1401.04.29) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116106_01 آزمايشگاه متالوگرافي و ريز ساختار مواد 1 1 1 15 12 0 مختلط سجاد نژاد محمد درس(ع): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: آزمتالوگرافي  
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116107_01 سينتيك مواد 2 0 30 21 0 مختلط ستوده نادر درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس213 فني  
امتحان(1401.04.20) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116108_01 اصول انجماد و ريخته گري 2 0 30 16 0 مختلط محصل عباس درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس213 فني  
امتحان(1401.04.18) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116110_01 اصول پيرو متالورژي 2 0 30 28 0 مختلط ستوده نادر درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 114 فني  
امتحان(1401.04.20) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116111_01 اصول هيدرو متالورژي 2 0 30 17 0 مختلط ستوده نادر درس(ت): سه شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس113 فني  
امتحان(1401.04.29) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116111_02 اصول هيدرو متالورژي 2 0 30 19 0 مختلط ستوده نادر درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 114 فني  
امتحان(1401.04.29) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116112_01 آزمايشگاه توليد فلزات 1 1 1 15 15 0 مختلط حيدري سيده ليلا درس(ع): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: آزمايشگاه عمليات حرارتي و آزمايشگاه هيدرومتالوژي  
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116114_01 عمليات حرارتي 2 0 30 23 0 مختلط محصل عباس درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس213 فني  
امتحان(1401.04.20) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116117_01 توليد فلزات غير آهني 3 0 30 13 0 مختلط ستوده نادر درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 مکان: كلاس203 فني  
درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس213 فني
امتحان(1401.04.28) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116118_01 خوردگي و حفاظت مواد 2 0 30 28 0 مختلط سجاد نژاد محمد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس402 فني  
امتحان(1401.04.18) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116120_01 جوشكاري واتصال مواد 3 0 30 31 0 مختلط محصل عباس درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس213 فني  
درس(ت): دو شنبه 10:00-11:00 مکان: كلاس213 فني
امتحان(1401.04.29) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116121_01 سراميك و دير گدازها 2 0 30 26 0 مختلط حياتي راضيه درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس113 فني  
امتحان(1401.04.15) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116122_01 انتقال مطالب علمي و فني 1 0 30 29 0 مختلط حيدري فاطمه درس(ت): يك شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس 114 فني دانشجويان محترم براي اخذ اين درس حتما بايد 80 واحد گذرانده باشند.
امتحان(1401.05.02) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116126_01 سوخت و انرژي 2 0 30 28 0 مختلط ستوده نادر درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس214 فني  
امتحان(1401.04.21) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116127_01 آزمايشگاه كاته آرايي و تغليظ مواد 1 1 15 14 0 مختلط حيدري سيده ليلا درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: آزمايشگاه تغليظ مواد معدني  
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116127_02 آزمايشگاه كاته آرايي و تغليظ مواد 1 1 15 15 0 مختلط حيدري سيده ليلا درس(ع): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: آزمايشگاه تغليظ مواد معدني  
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116132_01 شيمي تجزيه و آزمايشگاه 2 1 30 21 0 مختلط خواجه شريفي حبيب اله درس(ت): شنبه 16:00-17:00 مکان: كلاس 305 (دانشكده منابع طبيعي )  
درس(ع): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 305 (دانشكده منابع طبيعي )
امتحان(1401.05.01) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116132_02 شيمي تجزيه و آزمايشگاه 2 1 30 15 0 مختلط خواجه شريفي حبيب اله درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس 303 (دانشكده منابع طبيعي ) با رعايت وقت برگزاري نماز
درس(ع): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 303 (دانشكده منابع طبيعي )
امتحان(1401.05.01) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116134_01 پديده هاي انتقال 2 0 30 16 0 مختلط حيدري سيده ليلا درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس201 فني  
امتحان(1401.04.28) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116134_02 پديده هاي انتقال 2 0 30 20 0 مختلط حيدري سيده ليلا درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس113 فني  
امتحان(1401.04.28) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116135_01 مكانيك مواد 2 0 30 22 0 مختلط سجاد نژاد محمد درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس216 فني  
امتحان(1401.04.22) ساعت : 08:00-11:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116136_01 خواص مكانيكي مواد 1 3 0 30 13 0 مختلط حياتي راضيه درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 111 مهندسي  
درس(ت): سه شنبه 11:00-12:00 مکان: كلاس113 فني
امتحان(1401.04.26) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116137_01 پروژه كارشناسي 3 3 10 0 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي   دانشجويان محترم جهت اخذ اين درس گذراندن 100 واحد الزامي مي باشد.
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116139_01 متالورزي فيزيكي مواد 2 2 0 30 15 0 مختلط محصل عباس درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس213 فني  
امتحان(1401.04.28) ساعت : 11:00-13:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116140_01 ريخته گري چدن و فولاد 2 0 30 21 0 مختلط سجاد نژاد محمد درس(ت): شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس211 فني  
امتحان(1401.05.01) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116140_02 ريخته گري چدن و فولاد 2 0 30 15 0 مختلط سجاد نژاد محمد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس212 فني  
امتحان(1401.05.01) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116142_01 طراحي و انتخاب مواد مهندسي 2 0 30 16 0 مختلط حياتي راضيه درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس 112 مهندسي  
امتحان(1401.04.26) ساعت : 11:00-13:00