دانشكده درس دانشكده درس گروه آموزشي گروه آموزشي شماره و گروه درس نام درس کل ع ظر فيت ثبت نام شده تعداد ليست انتظار جنسيت نام استاد زمان و مكان ارائه/ امتحان توضيحات
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116205_01 ترموديناميك پيشرفته مواد 2 0 20 5 0 مختلط حيدري فاطمه درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: اتاق شورا101  
امتحان(1401.05.02) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116206_01 تغيير حالتهاي متالوژيكي 2 0 20 8 0 مختلط محصل عباس درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس213 فني  
امتحان(1401.04.20) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116207_01 خطاهاي اندازه گيري در تحقيق مواد 1 0 20 5 0 مختلط حياتي راضيه درس(ت): دو شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس 111 مهندسي  
امتحان(1401.04.18) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116213_01 متالورژي پودر پيشرفته 2 0 20 6 0 مختلط حياتي راضيه درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: اتاق شورا101  
امتحان(1401.04.15) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116214_01 مطالب ويژه 2 0 20 8 0 مختلط ستوده نادر درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: اتاق شورا101  
امتحان(1401.04.26) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116224_01 پايان نامه 6 0 10 10 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي    
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116225_01 خزش 2 0 20 7 0 مختلط سجاد نژاد محمد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس216 فني  
امتحان(1401.04.22) ساعت : 14:00-17:00
11 فني و مهندسي 16 مهندسي مواد 1116227_01 سمينار 2 0 10 9 0 مختلط اساتيد گروه آموزشي