دانشكده درس

دانشكده درس

گروه آموزشي درس

گروه آموزشي درس

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

محدوديت اخذ

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116200_01

خواص مكانيكي 2

3

0

سجاد نژاد محمد

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:00 مکان: كلاس213 فني، درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 404 فني

تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد _ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116208_01

آزمايشگاه روشهاي پيشرفته مطالعه مواد

1

1

حيدري فاطمه

درس(ع): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس113 فني


مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد _ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116209_01

روشهاي پيشرفته مطالعه مواد

2

0

حيدري فاطمه

درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 114 فني

تاريخ: 1400/11/06 ساعت: 11:00-13:30

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد _ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116210_01

فرايندهاي انجماد پيشرفته

3

0

محصل عباس

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 مکان: كلاس213 فني، درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد _ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116211_01

تئوري نابجايي

3

0

حياتي راضيه

درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 مکان: كلاس 114 فني، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس 112 مهندسي

تاريخ: 1400/11/04 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد _ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116212_01

نفوذ در جامدات

2

0

ستوده نادر

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس113 فني

تاريخ: 1400/10/25 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد _ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116224_01

پايان نامه

6

0

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد _ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116226_01

سينيتيك پيشرفته مواد

2

0

ستوده نادر

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس213 فني

تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 14:00-17:00

مجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد _ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي،

11

فني و مهندسي

16

مهندسي مواد

1116227_01

سمينار

2

0

اساتيد گروه آموزشيمجاز براي مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده فني و مهندسي، گروه آموزشي مهندسي مواد، رشته مهندسي مواد _ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي،