شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

 واحد درس

مقطع

زمان ارائه/ امتحان

محدودیت اخذ درس

1116204_01

مواد پيشرفته

سجاد نژاد محمد

2

کارشناسی ارشد

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.03.29) ساعت : 14:00-17:00

1116205_01

ترموديناميك پيشرفته مواد

حيدري فاطمه

2

کارشناسی ارشد

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.09) ساعت : 08:00-11:00

1116206_01

تغيير حالتهاي متالوژيكي

محصل عباس

2

کارشناسی ارشد

درس(ت): دو شنبه 16:00-18:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.03.31) ساعت : 14:00-17:00

1116207_01

خطاهاي اندازه گيري در تحقيق مواد

حياتي راضيه

1

کارشناسی ارشد

درس(ت): شنبه 16:00-17:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.03.27) ساعت : 08:00-11:00

1116213_01

متالورژي پودر پيشرفته

حياتي راضيه

2

کارشناسی ارشد

درس(ت): يك شنبه 16:00-18:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.07) ساعت : 14:00-17:00

1116214_01

مطالب ويژه

ستوده نادر

2

کارشناسی ارشد

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.02) ساعت : 14:00-17:00

1116224_01

پايان نامه

اساتيد گروه آموزشي

6

کارشناسی ارشد

 

مهندسي مواد

1116225_01

خزش

سجاد نژاد محمد

2

کارشناسی ارشد

درس(ت): يك شنبه 14:00-16:00 

مهندسي مواد

امتحان(1400.04.05) ساعت : 14:00-17:00

1116227_01

سمينار

اساتيد گروه آموزشي

2

کارشناسی ارشد

 

مهندسي مواد