Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٠١ مهر ١٣٩٩

1 _ فرم درخواست دانشجو در گروه آموزشی

دانلود کنید

2 _ فرم بررسی درخواست دانشجو توسط مدیریت امور آموزشی دانشگاه

دانلود کنید

3 _ فرم تقاضای انصراف از تحصیل

دانلود کنید

4 _ فرم تقاضای انتقال توأم با تغییر رشته

دانلود کنید

5 _ فرم تقاضای انتقال دائم

دانلود کنید

6 _ فرم تقاضای انتقال به صورت میهمان

دانلود کنید

7 _ فرم بازدید علمی

دانلود کنید

8 _ فرم تقاضای تغییر رشته درون دانشگاه

دانلود کنید