Return to Skip Menu

Main Content

چهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٩

تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است. حضرت علی(ع)

 کمیته حمايت ونظارت بر انجمنهاي علمي دانشگاه
شوراي حمايت ونظارت برانجمنهاي علمي