نام و نام خانوادگی: محمد مجیدیان

سمت: مدیر پشتیبانی و خدمات عمومی

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست

شماره تماس: 07431001202