ردیف  

            نام و نام خانوادگی          

                پست سازمانی                

                   شماره تماس                

1

مروارید سعیدی

مسئول دبیرخانه مرکزی

31001222

2

فاطمه یوسفی

مسئول دبیرخانه مرکزی

3100122