نام و نام خانوادگی: فضیل نجفی

سمت: مدیر امور مالی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

شماره تماس:31001220