دانشجوبان متقاضی فرصت مطالعاتی:

 

    دانشجویانی که متقاضی فرصت مطالعاتی می باشند . بعد از اینکه درخواست خود را به معاونت دانشجویی اعلام نمودند ، لازم است فرم سفر را تکمیل نموده و به دبیرخانه محرمانه مستقر در ساختمان ریاست تحویل نمایند .

 

 فرم گزارش سفر:

    دانشجو لازم است بعد از سفر بازگشت خود را اعلام نموده و فرم گزارش سفر را تکمیل و به حراست تحویل نماید.

 

متقاضی سفر دانشجویی:

    ابتدا دانشجو می بایست به دانشکده محل تحصیل خود مراجعه نموده و درخواست کتبی خود را به معاونت آموزشی دانشکده ارائه نماید . پس از اعلام نظر از حراست دانشگاه لازم است دانشجو فرم تقاضای سفر را تکمیل نموده و به اداره کل حراست تحویل نماید.

 

 صدور مجوز خودرو:

 

    تنها برای دانشجویان جانباز بالای 25 % و دانشجویان متأهل ساکن در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه با معرفی نامه از امور ایثارگران دانشگاه و امور دانشجویی کارت تردد خودرو صادر می گردد