هزینه صدور یک عدد کارت الکترونیکی استخر به شرح زیر می باشد.

1- کارکنان دانشگاه یاسوج            50.000       ریال

2- دانشجویان دانشگاه یاسوج        40.000     ریال

3- متقاضیان سانس آزاد               100.000     ریال