Return to Skip Menu

Main Content

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
ردیف     دانلود         آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با ارتقاء اعضای هیات علمی                     تاریخ بروز رسانی   
                                     
1     دانلود         آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی(آیین نامه وزارتی سال 1390)                    93/06/26
2     دانلود         شیوه نامه آیین نامه ارتقاء 90 موسسات آموزشی (وزارتی)                    93/06/26
     دانلود          شناسنامه اعضای هیات علمی آموزشی(وزارتی)                    93/06/26
    دانلود          آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی(آیین نامه وزارتی سال 1395)                    95/07/03 
                                     
                                     
 ردیف      دانلود         آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با طرح های پژوهشی                    تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         آیین نامه طرح های پژوهشی(داخلی)                    99/04/23
    دانلود          دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی                    93/08/23
3     دانلود         شیوه نامه نهایی امتیازدهی طرح‌های پژوهشی                   99/04/23
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با امتیاز بندی فعالیت های پژوهشی                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         تجمیع شیوه نامه های دانشگاه در خصوص ارزیابی فعالیت های پژوهشی                    93/06/26
2     دانلود         تشویق نویسندگان مقالات(شیوه نامه داخلی)                    96/02/02
      دانلود         تشویق نویسندگان مقالات دانشجویی(شیوه نامه داخلی)                   97/08/30
3     دانلود         تشویق نویسندگان مقالات(شیوه نامه وزارتی)                    93/06/26
 4      دانلود          ضوابط درج آرم دانشگاه در کتاب و شیوه نامه امتیاز دهی                    95/09/20
                                     
                                     
ردیف     دانلود         آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با فرصت مطالعاتی                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی مصوب 30/06/89                    93/06/26
2     دانلود         اصلاحیه شماره 1 آیین نامه                    93/06/26
3     دانلود         اصلاحیه شماره 2 آیین نامه                   93/06/26
4     دانلود         شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی                   93/06/26
5     دانلود         جمع بندی آیین نامه ها و اصلاحیه های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی(داخلی)                    93/06/26
 6      دانلود          آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویی                    93/06/26
                                     
                                     
ردیف     دانلود         آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با پژوهانه اعضای هیات علمی(گرنت)                   تاریخ بروز رسانی
                                     
      دانلود         آیین نامه پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 27 06 90 (Grant)                   1399/04/01
1     دانلود         آیین نامه اعتبار پژوهشی(گرنت)(آیین نامه داخلی)                    97/06/12
2     دانلود         شیوه نامه هزینه کرد پژوهانه(داخلی)                    97/07/07
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با انتخاب پژوهشگر برتر                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         آیین نامه نحوه گزینش پژوهشگر برتر هیات علمی(داخلی)                    97/09/20
2     دانلود         آیین نامه نحوه گزینش پژوهشگر برتر دانشجویی(داخلی)                    97/09/20
                                     
                                     
                                     
ردیف      دانلود         آیین نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         شیوه نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی                    96/02/24
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         آیین نامه های مرتبط با شرکت و برگزاری همایش ها                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود        
  آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی (وزارتی-جدید)  
                  1399/02/28
2     دانلود         شیوه نامه شرکت در همایش های درون و برون کشوری (داخلی)-ویژۀ اعضای هیئت علمی، دانشجویی و کارمندان                   1399/02/28
3    
  دانلود  
       
  آیین نامه اجرایی برگزاری همایش های علمی (داخلی)  
                  1393/08/23
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         آیین نامه حمایت از پژوهشهای قرآنی                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         آیین نامه حمایت از پژوهش های قرآنی                   93/10/13
2     دانلود         اولویت های پژوهشی مطالعات قرآنی                   93/10/13
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود          وام دانشجویی ویژه دانشجویان دکتری                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         آیین نامه اعطای وام دانشجویی ویژه دانشجویان دکتری                   93/10/13
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         آیین نامه دوره پسا دکتری                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         آیین نامه دوره پسا دکتری (داخلی)                   97/10/22
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         آیین نامه دوره پسا دکتری و فرصت مطالعاتی صنعتی                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         آیین نامه دوره پسا دکتری صنعتی                   94/01/24
    دانلود          آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی صنعتی                    94/02/30
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         شیوه نامه ویراستاری مقالات اعضای هیات علمی                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         شیوه نامه                   94/02/08
2     دانلود         شرایط و گردش کار موسسه 1                   94/02/08
3     دانلود         شرایط و گردش کار موسسه 2                   94/02/08
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         آیین نامه تخلفات پژوهشی                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         آیین نامه تخلفات پژوهشی                   94/07/20
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         شیوه نامه تشکیل هسته های پژوهشی                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         شیوه نامه اجرایی تشکیل هسته های پژوهشی                   94/11/15
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         شیوه نامه دعوت از سخنرانان داخل و خارج از کشور                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         شیوه نامه دعوت از سخنرانان داخل و خارج از کشور                   95/03/22
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         برنامه جامع تحقیقات اعضای هیات علمی                   تازیخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         دستور العمل تدوین برنامه جامع تحقیقات اعضای هیات علمی                   96/01/16
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         ماموریت پژوهشی                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         آیین نامه استفاده از ماموریت های پژوهشی (شیوه نامه داخلی)                   96/01/16
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         آیین نامه تشویق فعالیت های پژوهش و فناوری برجسته                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         آیین نامه تشویق فعالیت های پزوهش و فناوری برجسته                   97/09/20
2     دانلود         شیوه نامه انتخاب آزمایشگاه نمونه                    95/04/20
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         شیوه نامه استفاده از امریه وزارت دفاع                    تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         شیوه نامه استفاده از امریه وزارت دفاع دانشگاه یاسوج                   97/05/10
                                     
                                     
                                     
ردیف     دانلود         شیوه نامه فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         شیوه نامه فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه (دانشگاهی)                   98/06/10
2     دانلود         شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت (وزارتی)                   99/05/11
3               لیست فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضاء هیات علمی                    99/05/11
                                     
ردیف     دانلود         آیین نامه‌های مرتبط به پارساها و  پژوهشهای کاربردی و تقاضا محور                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         ابلاغ سند الزامات هدفمند‌سازی پایان ‌نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها وموسسات آموزشی و پژوهشی                   99/05/4
2     دانلود         آیین نامه اجرایی سامانه تأمین اعتبار پژوهشی (ستاپ) http://setup.atf.gov.ir                   99/05/4
3     دانلود         آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 9 قانون بودجه  (ساتع) http://sate.atf.gov.ir                   99/05/4
4     دانلود         راهنمای سامانه بند ط تبصره 9 (ساتع)                   99/05/4