سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
شعار هفته پژوهش و فناوری: پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری، زیربنای تولید و اشتغال
دینامیک ماشین و ارتعاشات