اخبار > فراخوان مناقصه محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرامشنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ :: ١٣:٤٨

فراخوان مناقصه محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام

دانشگاه یاسوج در نظر دارد پروژه محوطه ­سازی دانشکده صنعت و معدن چرام را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذار نماید.

فراخوان مناقصه محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام

  فراخوان مناقصه محوطه­ سازی دانشکده صنعت و معدن چرام

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه محوطه ­سازی دانشکده صنعت و معدن چرام را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذار نماید.

موضوع مناقصه: پروژه محوطه ­سازی دانشکده صنعت و معدن چرام (خاکبرداری، تسطیح و رگلاژ، جدول کشی، موزاییک و کفپوش بتنی، پیاده رو بتنی، آسفالت و اساس و زیراساس)

محل اجرای پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد- شهرستان چرام

مدت اجرای کار:  مدت اجرای کار از زمان امضاء قرارداد و تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت 4 ماه شمسی

متراژ تقریبی محوطه: 22000 مترمربع

برآورد تقریبی  8.086.000.000 (هشت میلیارد و هشتاد و شش میلیون) ریال

- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی بر اساس فهرست بهای ابنیه، مکانیک و برق سال 1398، می­باشد و هیچگونه تعدیل و مابه­التفاوت مصالح تعلق نمی­گیرد.

تأمین اعتبار: از محل طرح­های عمرانی دانشگاه یاسوج و کلیه پرداخت­ها در قالب اسناد خزانه اسلامی (حداکثر  سررسید نه ماهه)

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 5 رسته ابنیه و تأسیسات (صلاحیت مرتبط) دعوت می­گردد از روز ­­­شنبه مورخ 1398/01/31تا ساعت 16 روز پنج ­شنبه مورخ 1398/02/5، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از ساعت 16:30روز پنج­شنبه مورخ 1398/02/5تا ساعت 10 روز ­دوشنبه مورخ 2/16/ 1398 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­ گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

*** هزینه خرید اسناد  مناقصه 700.000 ریال (به حساب 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج) می­باشد.

***- ضرورت دارد شركت ­كنندگان در مناقصه قبل از ارائه پيشنهاد، از محل­ه اي اجراي كار بازديد و رؤيت عيني نمايند. بديهي است هيچگونه عذر و بهانه ­اي پس از تنظيم قرارداد پذيرفته نخواهد شد. (رؤيت سایت پروژه و تأييد كليه نقشه هاي اجرائي پروژه  روز سه­ شنبه مورخ 1398/02/3 می­ باشد)

1- مناقصه­ گر بایستی مبلغ  850.000.000 (هشتصد و پنجاه میلیون) ریال ضمانت­نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت الف ارایه نمایند. (تضمین یاد شده بایستی منطبق بر آخرین مصوبات هیأت دولت باشد)

***- آدرس  ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه

2- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 9 روز سه­ شنبه مورخ 1398/02/17در دفتر معاونت اداری و مالی می­باشد.

3- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مفاد آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار می­باشد.

4- متقاضیان باید به صورت کتبی اعلام نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نمی­باشند.

5- شرایط تکمیل پاکات مناقصه به ترتیب ذیل می­باشد:

پاکت الف- حاوی ضمانت­نامه معتبر بانکی با تضمین مورد نظر به عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار

الف- 1- مبلغ مذکور به حساب شماره 3019046140 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به نام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه یاسوج، نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج واریز و اصل فیش واریزی ارایه گردد.

الف-2- ضمانت نامه معتبر بانکی (فرآیند ارجاع کار) به نام دانشگاه یاسوج (با اعتبار حداقل سه ماهه).

الف-3- چک تضمین شده بانک در وجه دانشگاه یاسوج

پاکت ب- حاوی مستندات، موید توانمندی­های­ کاری و تخصصی مناقصه­ گر (پیمانکار) و سوابق مربوطه و اسناد قبول پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه­ گر و از جمله مستندات زیر:

 -  فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بكار

- برنامه زمانبندی مطابق قسمت­هایی از کارگاه که از کارفرما به پیمانکار تحویل می شود.

-  رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي و روزنامة رسمي با مدت زمان معتبر در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي وتعهدآور به همراه فتوكپي شناسنامه و كارت ملي صاحب / صاحبان امضاء تعهد آور شركت در زمان تسليم پيشنهاد اين مناقصه

- تصوير كد اقتصادي شركت

 

- گواهي رتبه بندي جديد براساس آئين نامة طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمان كاران و پرينت مربوط به ظرفيت از سايت ساجات

- براساس ماده 2 آيين نامه راهكارهاي ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي به شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/3/88 مناقصه گران موظفند نسبت به ارایه آخرین صورت هاي مالي حسابرسي شده خود اقدام نمايند.

بطورکلی  مستندات مؤید توانمندیهای کاری، برنامه زمانبندی و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط به شرکت باید در پاكت "ب"  قرار داده شود:

- كليه بخشهاي اسناد مناقصه که شامل دعوتنامه راهنما و شرايط شركت در مناقصه، موافقتنامه و شرايط خصوصي پيمان، مشخصات فني عمومی و خصوصي و ليست نقشه هاي اجرائي مي باشد.

مناقصه گر بايد مشخصات نقشه هاي پرینت گرفته شده را  انطباق داده و پس از اطمينان از دريافت كليه نقشه ها، همه ­ی صفحات نقشه ها را مهر زده و ارسال نماید.

- فرم مهر و امضاء شدة رؤيت سایت پروژه و تأييد كليه نقشه هاي اجرائي پروژه  ( فرم شماره 1)

- برگ تعهدنامة پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولت (فرم شماره 2)

- دفترچه هاي فهرست بهاء ابنيه، تأسيسات مكانيكي و برقي سال 1398 معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري ( فرم شماره 3)

- مشخصات فني كارهاي ساختماني، تأسيسات برقي ومكانيكي نشريه هاي شمارة 55 و 110 و  128  دفترمعيارها و تحقيقات فني برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري) فرم شماره 4 (

   - دفترچة شرايط عمومي پيمان ( فرم شماره 5)

- تعهدنامة انجام كار نمونه فرم تطبيق وضعيت شركت با ضوابط مورخ1360/2/30هیئت محترم وزیران( فرم شماره6 )

- فرم اعلاميه در خصوص ارتشا و تطميع

پاکت ج – نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه­ گر با ذکر قیمت پیشنهادی ( به ریال و به صورت صحیح، به حروف و عدد و بدون خط خوردگی)، و انجام کلیه خدمات موضوع مناقصه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده با اصل مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی

تبصره : لازم است کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ،آنالیز پیشنهاد قیمت خود را بر اساس آیتم های مورد نظر مطابق بخشنامه شماره 232579/96 مورخ 96/03/31در پاکت ( ج ) ارایه دهند.

7-  پیمان به فهرست بهایی و براساس فهرست بهای ابنیه، مکانیک و برق سال 1398 با اعمال ضرایب بالاسری3/1 منطقه ای ابنیه 12/1 منطقه ای تاسیسات 12/1 و تجهیز کارگاه 5/2 %

8-  قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان قطعی بوده و شامل هیچگونه تغییری، بجز تغییر حجم کار (کاهش یا افزایش) با تایید دانشگاه نخواهد شد.

9- کلیه کسورات قانونی بر عهده مجری می­باشد. (به استثناء مالیات بر ارزش افزوده)

10- هزینه ­های چاپ و آگهی­ های مربوطه در یک یا چند روزنامه و یا سایت به عهده برنده مناقصه می­باشد.

11- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی­شود.

12- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور می­باشد.

13- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما می­باشد.

فراخوان مناقصه در سايت دانشگاه به آدرس www.yu.ac.ir نيز قابل دسترسي مي باشد.