اخبار > فراخوان نوبت اول مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه یاسوج (سال 1401-1400)دوشنبه ٢٤ آبان ١٤٠٠ :: ٠٩:٠٤

فراخوان نوبت اول مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه یاسوج (سال 1401-1400)

با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه یاسوج (سال 1401-1400) به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

فراخوان نوبت اول مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه یاسوج (سال 1401-1400)

 

 

 

 

 

فراخوان نوبت اول مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه یاسوج (سال 1401-1400)

 با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه یاسوج (سال 1401-1400)  به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

ردیف

موضوع مناقصه

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه

مهلت زماني ارائه پيشنهاد

1

تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه یاسوج (سال 1401-1400)  

27/08/1400

ساعت 10

07/09/1400

ساعت 10