ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 دکتر محمدمهدی روشنفکر رئیس دفتر جذب اعضا هیات علمی 07431001041
2 سعید یوسفی کارشناس دفتر جذب اعضا هیات علمی 07431001040