ردیف معرفی تحصیلات وظایف شماره تماس
1 حسن اسفندیاری کاردانی کامپیوتر   07431001114
2 طاهر ارشدی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات   07431006009
3 مهدی ظهیرنسب کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات   07431005009
4 نجمه قاسمی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات   07431001112