ردیف             

                                                  آزمایشگاه                                                     

1

آزمایشگاه کنترل

2

آزمایشگاه کامپوزیت

3

آزمایشگاه توربولانس

4

مرکز محاسبات سریع

5

آزمایشگاه ماشیت حرارتی